УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

гр. Пловдив 4002
бул. "Марица" № 26
Kатедра „Технология на виното и пивото”
доц. д-р Мария Кънева
e-mail: m_kaneva@abv.bg
www.uft-plovdiv.bg 

Катедра „Технология на виното и пивото” към Университет по хранителни технологии – Пловдив

Катедра „Технология на виното и пивото” е акредитирана да обучава студенти в трите степени на висшето образование – бакалавър и магистър по специалностите „Технология на виното и пивото” и „Технология на ферментационните продукти” (втората с преподаване на френски език), както и доктор по докторска програма „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”. Повече от шейсет години в катедрата се подготвят кадри с технологична насоченост за значими отрасли на хранително-вкусовата промишленост, каквито са производството на безалкохолни напитки, пиво, вино и високоалкохолни напитки. Специалностите по които се обучават студентите в катедрата са едни от най-желаните и търсени в УХТ – Пловдив. Голяма част от завършилите са намерили своята професионална реализация и са допринесли за развитието на безалкохолната индустрия в България. Първият председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България – г-н Милчо Бошев, е възпитаник на катедрата. Редица наши студенти и към момента работят в предприятия от бранша – А и Д Комерсиал ЕООД, БК Горна баня ООД, Девин АД, Кока-Кола ХБК България АД, Куадрант Бевъриджис България АД, Нова трейд ЕООД, Хисар Милениум ООД и др.

Колективът на катедрата винаги се е стремял да поддържа високо качество на обучение, което е предпоставка за успешната реализация на младите специалисти. Професионалното развитие на преподавателския състав, обновяването на учебния материал и материално-техническата база, тясното сътрудничество с предприятията и браншовите организации са в основата на доброто обучение. През последните години към колективът на катедрата се присъединиха млади колеги, които успешно преминаха обучението в третата степен на висше образование – доктор. Увеличи се и броят на доцентите. Един от преподавателите защити дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”.

В катедрата се провежда активна научно-изследователска работа и иновационна дейност. Работи се по научно-изследователски проекти с международно и национално финансиране към фонд „Научни изследвания” на МОН, както и такива финансирани от фонд „Наука” към УХТ. Екипи от катедрата участват в разработването на научно-изследователски, приложни, експертни и консултантски теми и проекти съвместно с различни предприятия от отделните браншове. Активно участие в научно-изследователската работа имат докторантите и немалко студенти, обучавани в бакалавърска и магистърска степен. За последните пет години преподавателите от катедрата са издали четиринадесет учебника и учебни помагала.

Катедра „Технология на виното и пивото” работи в тясно сътрудничество с Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България още от самото ú създаване. Основателят на дисциплината „Технология на безалкохолните напитки” – доц. Георги Владимиров е дългогодишен консултант на Асоциацията и на редица предприятия от бранша. Преподавателската дейност в тази област и контактите с Асоциацията и бранша продължава доц. Мария Кънева. От 2008 година между АПБНБ и УХТ – Пловдив и в частност катедра „Технология на виното и пивото” е сключен договор за взаимно сътрудничество. През тези години, десет от студентите обучавани в специалност „Технология на виното и пивото” са били стипендианти на Асоциацията. След завършването си осем от тях са започнали работа по специалността, основно в предприятия от бранша. Двама студенти са спечелили награда от АПБНБ за най-добър дипломен проект. Асоциацията подпомага катедрата при провеждане на практическо обучение в различни фирми – производители на безалкохолни напитки, със спонсорство и др.

В резултат на съвместната дейност между Асоциацията и катедрата, както и лабораторията с ръководител – проф.д.т.н. Алберт Кръстанов към УХТ, бе осъществено изследване на съдържанието на кофеин в предлаганите на пазара енергийни напитки и напитки тип „кола”. Работата по проекта бе реализирана с активното участие на студенти от специалност „Технология на виното и пивото”. В изследването бяха обхванати 36 безалкохолни напитки тип „кола” и на 46 енергийни безалкохолни напитки. Това е първото по рода си изследване на безалкохолни напитки от българския пазар и дава обективна информация за количеството кофеин което се приема с определена доза напитка тип „кола”. Информацията е от интерес за потребителите, производителите на напитки, научни и образователни институции, диетолози.