Дейности

5 септември 2022

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България осъществява своята дейност в следните основни направления:

Подкрепа, защита и насърчаване правата и интересите на предприятията, извършващи дейност, свързана с производството на газирани и негазирани безалкохолни напитки, сокове и плодови напитки и бутилирани води;

Защита интересите и правата на своите членовете пред държавните, обществените и други органи и институции в Република България и в чужбина;

Оказване подкрепа на своите членове и предоставяне необходимите им консултации по научни, регулаторни и технически аспекти, свързани с индустрията;

Спомагане повишената информираност на обществото за категориите и дейностите на безалкохолната индустрия;

Промотиране на най-добрите практики в индустрията, вкл. производствени, маркетингови и устойчиви социално-отговорни практики за управление;

Промотиране ролята на индустрията в опазването на околната среда и нейната социална и икономическа значимост;

Сътрудничество в създаване и засилване връзките с партньорите по веригата на стойността и отговорността.

КАТЕГОРИИ