DEVIN ОБЯВИ СВОЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С настоящото, на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС обявяваме, че „ДЕВИН“ ЕАД има следното инвестиционно предложение относно своя ОБЕКТ: "Производствена база за бутилиране на мин. вода" в УПИ V- за произв. база за бут. на минерална вода и здр. възст. център /ПИ с идентификатор 20465.501.11/, кв. 2 по плана на гр. Девин, общ. Девин, а именно: Строителство на: 
ПОДОБЕКТ 1. Високостелажен складПОДОБЕКТ 2. Сграда спедиция и офиси
ПОДОБЕКТ 3. Разширение на Цех 5

Предметът на инвестиционното предложение се намира в поземлен имот 20465.501.11 по кадастралната карта на гр. Девин, община Девин с площ от 17401 кв.м., който имот е собственост на „Девин“ ЕАД. Върху имота има съществуващи сгради: Цех № 5 за бутилиране на минерална води и Склад готова продукция и спомагателни материали.

Инвестиционното предложение има за цел да се увеличи производствения капацитет на предприятието като се осъвремени технологията на съхранение, поток на материали за производство чрез въвеждане на нови модерни и автоматизирани системи за складиране на материали и високоефективни методи на съхранение и експедиция на готовата продукция.

Конкретно инвестиционното предложение предвижда:

Разширение на Цех 5 – предвидено като ново строителство в югозападна посока от съществуващия Цех 5; разширението е предвидено като едноетажна сграда с височина приблизително 10 м, с площ приблизително 843 м², обединяваща три функционални зони: склад за капачки и преформи, разширение към зала Б на Цех 5 и междинен склад за 24-часова работа;

Ново строителство на Високостелажен склад (High-Bay) за складиране на готова продукция – бутилирана вода върху европалети, на 13 нива, EPAL стандарт, проектирана като едноетажна сграда с височина около 28 м., с площ около 2000 м²;

Ново строителство на Сграда спедиция и офиси с модерна стелажна система гравитачен тип и помещения за отдел заявки и експедиция, проектирана като едноетажна сграда, с площ около 817 м² и височина 12м.

Предвидените строително - монтажни работи ще се извършват на собствен терен, върху който няма сервитутни ограничения. Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др. подобни).

Няма да има необходимост от разширение на наличните котелни инсталации за отопление на новите и разширени сгради.

Ще се увеличи консумацията на ел. енергия.

Ще се намали консумацията на дизелово гориво за отопление и производствени нужди.

Ще се намали консумацията на газ пропан-бутан за транспортиране на палети поради внедряване на автоматизирани транспортни конвейри задвижвани на ел. енергия.

При строителството ще се използва наличната инфраструктура и налични водни количества за битови и хигиенни нужди.

Предвидените изкопни работи са с предполагаема дълбочина до -2,00м.

При строителството няма да се извършват взривни работи.

Във връзка с инвестиционното предложение в РИОСВ - Смолян е съгласувана промяна на ПУП-ПРЗ писма с изх. № КПД-11-171-(7) от 16.04.2019г. и изх. № КПД-11-171-(10) от 07.05.2019г.

Не се засягат защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При строителството ще се ползват собствени площадкови Ел и ВиК мрежи и няма да се искат нови мощности за ел. енергия и вода.

При строителството и след построяването на обектите ще се отделят битови и производствени отпадни води, които ще се включат в съществуваща канализация. Показателите на отпадните води отговарят на показателите, изисквани за отвеждане и заустване в канализационната система.

Не се очакват други вещества, които ще бъдат емитирани от дейността.

Не се очакват приоритетни и/или опасни химически вещества.

При извършване на строителните дейности не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха.

Със строителството ще се постигне пълна автоматизация на технологичния процес. От подаване на празни бутилки за бутилиране до подреждане на палети с готова продукция на високо стелажна система стандарт EPAL процесът ще е непрекъснат и напълно автоматизиран.