СВЕТЪТ ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА ВОДАТА - 22 МАРТ

22.03.2017

UN-Water - координационният механизъм на Обединените Нации по всички въпроси, свързани с пресните води, напомня днес за необходимостта да вложим повече усилия за намаляване количеството на отпадни води и увеличаване повторната им употреба.

Защо отпадните води?

В световен мащаб, по-голямата част от всички отпадни води от нашите домове, градове, промишлеността и селското стопанство, се връщат обратно в природата, без да бъдат пречиствани или използвани повторно. Това води до замърсяване на околната среда и загуба на ценен възстановим ресурс.

Отговорното поведение на всеки индивид, група и организация изисква да намалим количеството на отпадни води и да ги използваме повторно, когато е възможно. Така ще спомогнем за постигането на цел 6 от Глобалния план за устойчиво развитие, а именно: намаляване на половина на непречистените отпадни води, повишаване рециклирането на водата и безопасната й повторна употреба.

Повече данни и информация можете да получите от подготвената от UN-Water брошура, достъпна за изтегляне: Брошура на UN-Water за Световния Ден на Водата 2017.