12 април 2024 г. - РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на АПБНБ

11 март 2024

УС на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България има удоволствието да информира и покани за участие своите членове в свиканото на основание чл.17, т.2 от Устава РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ. Събранието ще се проведе на 12.04.2024г. (петък) от 11.30 часа в Хотел ZOO София, зала Lion, намиращ се в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 6, при следния ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на доклада на УС за дейността през 2023 година и на Доклада на Арбитражния и Финансово-одитния комитет за резултатите от извършена проверка на финансовата отчетност и изпълнението на бюджета за 2023 година;
  2. Приемане на Годишния доклад за дейността на сдружението и финансовия отчет за 2023 година, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;
  3. Вземане на решение за допълване състава на Управителния съвет;
  4. Приемане на основни параметри за План за дейността на сдружението за 2024г. и на Бюджет за 2024 година. Определяне на размера на годишния членски внос за 2024 година;
  5. Обсъждане на въпроси, свързани с бъдещата Депозитна система за опаковки за напитки;
  6. Вземане на решение за допълване състава на АФОК;
  7. Разни.

Регистрацията ще започне в 11.00 часа пред залата.

При липса на кворум събранието ще се проведе след един час.

КАТЕГОРИИ