29 МАРТ 2023 г. - РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на АПБНБ

28 февруари 2023

УС на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България има удоволствието да Ви информира и покани за участие в свиканото на основание чл.17, т.2 от Устава РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ. Събранието ще се проведе на 29.03.2023 г. (сряда) от 13.00 часа в Хотел ZOO София, зала Фламинго, намиращ се в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 6, при следния дневен ред:

  1. Приемане на  отчетен доклад на УС за дейността през 2022 година;
  2. Приемане на Годишния доклад за дейността на сдружението и финансов отчет за 2022 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ; Доклад на Арбитражния и Финансово-одитния комитет за резултатите от извършена проверка на финансовата отчетност и изпълнението на бюджета за 2022 година;
  3. Приемане на работен план и бюджет на Асоциацията за 2023 година;
  4. Разни.

Регистрацията ще започне в 12.30 часа пред залата.

При липса на кворум събранието ще се проведе след един час.

КАТЕГОРИИ