15 НОЕМВРИ 2018Г. - ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

15.10.2018

УС на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България свиква на основание чл.17, т.2 от Устава ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ. Събранието ще се проведе на 15.11.2018 г. (четвъртък) от 14.30 часа в зала Силвър Хол на Силвър хотел, намиращ се в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 6, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността през 2018 година;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на сдружението и финансовия отчет за 2017 година, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ; Доклад на Арбитражния и Финансово-одитен комитет за резултатите от извършена проверка на финансовата отчетност и изпълнението на бюджета за 2017 година;

3. Приемане на основни параметри за актуализация на Бизнес-плана на Асоциацията за 2019 година - приоритети, цели, задачи, бюджет за 2019 година;

4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Асоциацията;

5. Вземане на решения за промени в състава на Управителния съвет;

6. Приемане на доброволни ангажименти на индустрията в подкрепа намаляване приема на захари/калории чрез консумацията на безалкохолни напитки и за подобряване информираността на потребителите чрез прилагане на ENL схемата за допълнително доброволно етикетиране;

7. Приемане на актуализации в спазваните от членовете на АПБНБ Кодекси за отговорен маркетинг;

8. Решение за членство на АПБНБ в сдружение Храни и напитки България;

9. Разни.

Регистрацията ще бъде от 14.00 до 14.30 ч. пред залата.

При липса на кворум събранието ще се проведе след един час.