Към момента няма свободни позиции. Въпреки това, не се колебайте да ни изпратите вашата автобиография и данни за контакт на e-mail: bsda@techno-link.com

Ще се свържем с вас веднага щом има позиция, която отговаря на вашия профил.

Годишен финансов отчет за 2016 г.

Годишен финансов отчет за 2015 г.

Годишен финансов отчет за 2014 г.

Годишен финансов отчет за 2013 г.

Годишен финансов отчет за 2012 г.

Димитър Дългъчев - Председател на УС

Изпълнителен директор на Михалково АД и

Председател на УС на ТПК Михалково

тел.: +359 885 829 079

e-mail: d.dalgachev@mihalkovo.com

Жана Величкова - Изпълнителен директор

тел.: +359 2 983 24 22

e-mail: bsda@techno-link.com

Светлана Рангелова - Технически секретар

тел.: +359 2 983 24 22

e-mail: bsda@techno-link.com

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България осъществява своята дейност в следните основни направления:

Подкрепа, защита и насърчаване правата и интересите на предприятията, извършващи дейност, свързана с производството на газирани и негазирани безалкохолни напитки, сокове и плодови напитки и бутилирани води;

Защита интересите и правата на своите членовете пред държавните, обществените и други органи и институции в Република България и в чужбина;

Оказване подкрепа на своите членове и предоставяне необходимите им консултации по научни, регулаторни и технически аспекти, свързани с индустрията;

Спомагане повишената информираност на обществото за категориите и дейностите на безалкохолната индустрия;

Промотиране на най-добрите практики в индустрията, вкл. производствени, маркетингови и устойчиви социално-отговорни практики за управление;

Промотиране ролята на индустрията в опазването на околната среда и нейната социална и икономическа значимост;

Сътрудничество в създаване и засилване връзките с партньорите по веригата на стойността и отговорността.

Членуването в Асоциацията е доброволно. Членове на Асоциацията могат да бъдат дееспособни юридически лица и експерти, които:

Редовни членове на Асоциацията могат да бъдат производители, вносители и официални дистрибутори на безалкохолни напитки, бутилировачи на минерални, изворни и трапезни води, доставчици на суровини, машини и услуги за индустрията, както и организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Всички те са с право на глас в Общото събрание на Асоциацията.

Асоциирани членове могат да бъдат институции и организации, занимаващи се с образователна, научна и изследователска дейност, пряко свързана с производството на безалкохолни напитки, както и други партньори, подкрепящи бранша, вкл. уважавани професионалисти с квалификация и опит в сферата на безалкохолната индустрия.

Асоциираните членове участват в Общото събрание консултативно и активно в дейността на Асоциацията; те могат да бъдат избирани в управителните органи на АПБНБ, а членството им е финансово необвързано.

Желаещите да членуват в Асоциацията подават молба за членство по образец до Управителния съвет. Правата и задълженията на всеки член са описани в Устава и Етичния кодекс на Асоциацията.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОКОВЕ И НЕКТАРИ (AIJN)

СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АСОЦИАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ (UNESDA)

НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ ЕВРОПА (NMWE)

ХРАНИ И НАПИТКИ БЪЛГАРИЯ

ХРАНИ И НАПИТКИ ЕВРОПА (FoodDrinkEurope)

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА (БСК)

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТТП)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КРИБ)

СЪЮЗ ПО ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ ФНТС (СХП)

Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание на нейните членове.

Управителният Съвет е органът, който осъществява оперативното управление на организацията между Общите събрания на членовете. УС се състои от максимум 9 члена. Членове на УС могат да бъдат производители и дистрибутори на напитки, като запазено място в него има Председателя на Борда на партньорите и Изпълнителния директор.

Асоциацията се предствлява от своя Председател и от Изпълнителния директор.

Други работни органи на АПБНБ са:

Бордът на партньорите по веригата на доставки е специализиран орган на Асоциацията с ключова роля в дефинирането на общи цели и позиции в защита устойчиво функциониране на безалкохолната индустрия и свързаните с нея дейности.

Арбитражният и Финансово-одитен комитет изпълнява две основни функции: (1) Арбитраж по възникнали спорове, вкл. по отношение на спазване на доброволните ангажименти на индустрията и етичния кодекс; и (2) Контрол за изпълнение решенията на ОС и УС, вкл. спазването на финансова дисциплина.

Помощен орган на АПБНБ е и Експертната работна група, чиято основна функция е формирането на експертни становища по ключови за индустрията въпроси.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България представя голяма част от иновативната и динамична безалкохолна индустрия, интересите на фирми, производители на напитки, на доставчици на опаковки, суровини, материали, машини и съоръжения.

АПБНБ представлява над 70% от пазара на безалкохолни напитки, включително и бутилирани води. Нашите членове са утвърдени, социално-отговорни компании, формиращи облика на индустрията в страната.

Учредена през 1996 година, АПБНБ е дългогодишен член на европейските браншови структури на бутилировачите на вода (EFBW), на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA). Членството ни в европейските браншови структури бе допълнено през м. май 2017г. с официалното приемане на АПБНБ в Европейската асоциация на производителите на сокове и нектари (AIJN).

Асоциацията е признат и утвърден отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора.

Основна цел на Асоциацията е да бъде глас на бранша пред обществото, да участва активно в развитието и внедряването на политиките по широк кръг икономически, технически, търговски и екологични въпроси.

НАШАТА МИСИЯ е да подпомагаме създаването и развитието на среда, в която всички компании от сектора, независимо от техния размер, могат да посрещат потребностите и да удовлетворяват нуждите на потребителите и обществото, като същевременно се конкурират ефективно за устойчив растеж.

В тази връзка нашата основна цел е да осигурим високо ниво на професионални услуги за нашите членове, да бъдем гард и гарант за продължаващо успешно развитие на индустрията за ръст в различните категории в един отворен пазар, свободен от ненужни регулации и необосновани критики. Ние също така предоставяме много необходимия за нашите членове форум, в който да могат да се събират и обсъждат текущи не-конкурентни въпроси от взаимен интерес, и който предоставя широка гама от възможности за професионално развитие на колегите от индустрията.

Стремежът към усъвършенстване в представителството на интересите на членовете ни и в предоставяните им услуги е водещо в това, което се стремим да постигнем. Ние поддържаме твърд ангажимент да осигуряваме представителството на интересите на индустрията в консултациите, провеждани с националните и други органи и институции (вкл. европейски и международни). Работим също така вдъхновено и за прогресиращото развитие на продуктовите категории и за повишаване на познанието и разбирането сред обществото за безопасната им консумация.

НАШАТА ВИЗИЯ

Бизнес среда, която признава лидерството на българската безалкохолна индустрия за растежа в сектора, в неговото развитие по устойчив и социално отговорен начин.

Безалкохолната индустрия в България - достигнала представяне и присъствие отвъд постиженията на индивидуалните компании, с цел промотиране на ясни и безпристрастни регулации, политики и най-добри практики в производството и предлагането на безалкохолните напитки.

Асоциацията на производителите на безалкохолните напитки в България: Ефективна и ефикасна в дейността си организация, отворена към всички компании с дейност в сектора, която представлява обединения глас на безалкохолната индустрия и защитава интересите и усилията на производители и партньори по цялата верига от създаването на продукта до крайния клиент, а дори и след това. Влиятелна, внушаваща доверие организация, която да служи като връзка между индустрията, правителството и обществеността, която защитава и насърчава интересите на своите членове в области като безопасност на храните, хранене и здраве, потребителско доверие и информиран избор, конкурентоспособност и устойчивост с грижа към околната среда.