Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) ще осигури доставка на 60 000 литра минерална вода в помощ на пострадалите от наводненията райони в Община Царево. На призива на БЧК за дарение на продукти от Асоциацията откликнаха незабавно 4 бранда – Банкя, Велинград, Горна баня и Девин.

„Мислите и сърцата ни са в Царево и региона и сме на разположение да помагаме, както винаги досега. Вярваме, че солидарността и обединението са ключови в тези моменти на криза и сме готови да бъдем част от усилията за подкрепа на тези, които са в нужда. На разположение сме за допълнително съдействие, ако е необходимо, и се надяваме, че нашата подкрепа ще помогне на пострадалите да преодолеят трудностите в тези първи дни след бедствието“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки.

Минералната вода ще се достави и предаде на Община Царево и Българския Червен кръст (БЧК), които се грижат за разпределението до нуждаещите се в пострадалите области. Подкрепата ще бъде предоставена днес и утре, за да може да се ползва в най-кратки срокове.

На 03.06.2022г. се проведе събитието „Как природно базираните решения помагат за управлението във водния сектор?“, организирано от denkstatt и Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Участие взеха представители от страна на бизнеса, институциите, Световната банка и БАН.

В началото на срещата, експертите от denkstatt обясниха повече за стандарта на IUCN за природно базираните решения, както и за очакванията към компаниите спрямо най-новите европейски политики в областта на опазване на биоразнообразието. Бяха представени и иновативни методики за оценка и остойностяване на екосистемните услуги и добри практики свързани с прилагането на природно базирани решения от бизнеса. Програмата на Кока-Кола Хеленик свързана с възстановяването на вода обратно в природата, както и работата на Девин АД свързана с устойчивото управление на води и ролята на опазване на биоразнообразието предизвикаха силен интерес сред участниците.

Представители на министерството на околната среда и водите и Световната банка споделиха за работата си свързана с устойчивото управление на водите, новите планове за управление на речните басейни и мястото на природно базираните решения. Проф. Недков от НИГКК БАН сподели опита на научните среди свързан с оценка и картиране на екосистемните услуги във водния сектор и представи проект INES. Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt сподели, че подобен тип проучвания са изключително ценни за бизнеса и именно благодарение на тях е разработена методика за оценка на ползите от проектите на Кока-Кола.

По време на събитието бяха обсъдени и основните предизвикателства свързани с реализирането на природно базираните решения у нас, както и техните възможни решения. По-високата информираност, достъпът до данни и взаимодействията между различните заинтересовани страни се откроиха като ключови проблеми в дискусията. Именно поради това групата се обедини под идеята подобен тип срещи да станат практика и да се работи за по-тясно сътрудничество между науката, бизнеса и институциите и реално прилагане на природно базираните решения.

Предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, създават добавена стойност над 266 млн. лева на година. Това представлява близо 46% от добавената стойност в производството на всички видове напитки, около 10% от добавената стойност в цялата хранително-вкусова промишленост, 1,6% от преработващата промишленост и 0,3% от брутната добавена стойност в националната икономика на България. Това показват резултатите от представеното днес първо по рода си изследване за социално-икономическия отпечатък на безалкохолната индустрия върху българската икономика, изготвено от Института за пазарна икономика, за Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Проучването предстои да бъде актуализирано регулярно, като неговата цел е да даде актуална картина на основните показатели за състоянието и динамиката на сектора, както и да се анализира цялостното въздействие от дейността на компаниите върху свързаните отрасли и икономиката на страната като цяло.

„Предприятията в нашата индустрия осигуряват близо 4700 работни места, което представлява 5% от общата заетост в хранително-вкусовата промишленост, 0,9% от заетостта в преработващата промишленост в страната като цяло и 0,2% от наетите в цялата икономика на България. Но нашият принос не трябва да се разглежда само като предпочитани работодатели – за всеки 10 лева, похарчени за безалкохолни напитки от крайния потребител, нашият бранш генерира приходи в компаниите, които се занимават с търговия, дистрибуция и обществено хранене, в размер на 3,49 лева, разходи за суровини и материали, произведени в България за 1,30 лева, различни местни услуги от български партньори в размер на 0,79 лева, разполагаем доход на домакинствата на работещите в бранша от 0,42 лева и инвестиции, осъществени от български изпълнители, за 0,20 лева. Заедно с това, българските компании генерират печалби от 0,62 лева, плащат 0,08 лева корпоративен данък, осигуровки и подоходен данък от 0,22 лева, а реализацията на продажбите в търговските и туристическите обекти допринася и за постъпления в бюджета от ДДС в размер на 1,27 лева“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки.

„Производството на безалкохолни напитки има както преки въздействия върху останалите стопански дейности в българската икономика – по линия на доставките на местни суровини, материали, различни услуги, включително транспорт, дистрибуция и пазарна реализация – така и допълнителни (косвени) ефекти, изразяващите се в повишеното търсене на стоки и услуги по веригата на стойността за всеки от доставчиците и партньорите. Така въздействието се „мултиплицира“ в свързаните отрасли и „прелива“ към увеличени приходи и заетост в множество стопански субекти“, допълни Лъчезар Богданов, главен икономист, Институт за пазарна икономика.

Изследването отчита, че индустрията на безалкохолните напитки и бутилираните води също така инвестира в местни ресурси на обща стойност близо 411 млн. лева, включително около 205 млн. за суровини и материали от български производители, разнообразни външни услуги от български партньори за около 125 млн. лева, както и доставки на оборудване и строителни дейности, свързани с инвестиционния процес за над 30 млн. лева. Предприятията в отрасъла осигуряват нетни доходи на заетите от близо 51 млн. лева, като заедно с това внасят подоходен данък и осигуровки за наетите в размер на над 35 млн. лева и корпоративни данъци в размер на около 12 млн. лева. Непрекият ефект от платени корпоративни данъци и данък осигуряване върху доходите на наетите, благодарение на допълнително създадената стопанска активност в свързаните по веригата на стойността партньори и доставчици, се оценява на 106 млн. лева. Това се равнява на 0,43% от общите данъчни приходи на страната, или на годишната издръжка на над 75 хил. ученика в средното училище. Заедно с това, потреблението на безалкохолни напитки в страната генерира допълнително близо 200 млн. лева данък върху добавената стойност, платен от крайните клиенти.

Продажбите на безалкохолни напитки и бутилирани води на българския пазар генерират пряко близо 548 млн. лева приходи в дейностите по логистика, дистрибуция и продажби. По веригата на стойността и свързаните дейности този ефект се мултиплицира във вторичен ефект при доставчици и партньори, свързани с производството от 310 млн. лева и вторичен ефект при доставчици и партньори, свързани с дистрибуцията и продажбите в размера на 320 млн. лева. Най-силен ефект по веригата на стойността се наблюдава в секторите за производство на преработени и консервирани плодове, сиропи, полуфабрикати, захар, глюкозни сиропи и подсладители, опаковки от пластмаса, опаковки от стъкло, етикети и други изделия от хартия, производство и ремонт на специализирани машини и оборудване, заедно с транспортни услуги, както и други бизнес услуги.

За проведеното изследване са използвани отчетените данни от индустрията за 2019 г., когато в българската икономика активно оперират 187 предприятия с основна дейност „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води“. Средните и големите предприятия са 14, като те генерират над 87% от общите приходи от продажби в сектора и 91% от добавената стойност. По данни от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, тогава в България са произведени 1757 млн. литра напитки, като близо 47% от тях представляват бутилирани води. По данни от публичните регистри на Министерство на здравеопазването и Българска агенция за безопасност на храните, в страната производствена дейност се извършва в над 150 обекта. През отчетния период предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, генерират приходи от продажби от над 810 млн. лева. Това представлява близо 44% от приходите на компаниите, произвеждащи всякакви видове напитки, около 6,3% от приходите на производителите общо на храни и напитки в страната и 1,2% от приходите за преработващата промишленост в България.

Производителите на безалкохолни напитки и бутилиращите компании за вода у нас са с визия за постигане на пълен кръгов модел „от бутилка в бутилка“ на използваните от индустрията опаковки, съобщи Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) по време на регионалната онлайн конференция „PRIA Околна среда България“, в която участва и министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Визията на АПБНБ е в унисон с европейската директива за събиране на 90% от РЕТ бутилките за напитки до 3 литра и влагане на най-малко 30% рециклирано съдържание в новите бутилки от 2029 г. в страните членки, както и в подкрепа на заявения ангажимент от МОСВ за въвеждане на депозитна система у нас.


През последните години депозитната система се наложи като предпочитания подход на много европейски правителства към постигането на заложените цели. Въвеждането й води до средно 90% събираемост на опаковките. А производителите на безалкохолни напитки, като част от „задължената индустрия“, която генерира най-голямо количество опаковки и носи отговорност да ги събира, оползотворява и влага обратно в нови опаковки, имат водеща роля в прилагането на депозитната система.


По същество депозитната система представлява схема за събиране на опаковки, при която при покупката на продукт потребителите плащат допълнително малка сума (депозитна такса) за опаковката. Тази сума им се възстановява при връщане на празната опаковка в специфичните точки на събиране. За отчитане на събрания материал се използват кодово-базирани решения, които се вграждат във вендинг машини и други цифрови и технологични системи, които отчитат приемането на празната опаковка.


Според Жана Величкова, депозитната система у нас може съществено да надгради това, което вече е постигнато в областта на събирането и оползотворяването на опаковки в България.
„Устойчивото развитие е припозната цел на нашите членове. Отговорността им към опазването на околната среда не започва в края на жизнения цикъл на опаковката, а още от самото начало. Членовете ни въведоха много иновации, като например решения, които позволяват съществено намаляване на суровината, използвана в опаковките. Най-масово използваните от нас опаковки – РЕТ, са и най-ефективно събираните и рециклираните в страната. Въведохме иновации и в еко дизайна за улесняване на събирането и продължаваме да бъдем активен участник в информационните кампании. Като лидери в изграждането на досегашния модел, сме готови да поведем процеса към преминаване на следващото ниво - система, която да осигури минимум 90% събираемост на всички опаковки до 3 литра“, каза тя.


Според АПБНБ, за да заработи ефективно депозитната система в България, е необходимо законодателство, което да подкрепи няколко минимални критерия при въвеждането й. Те са съобразени и със стандартите в ЕС и са разработени съвместно с европейските асоциации UNESDA, Natural Mineral Waters и Zero Waste Europe.


На първо място в минималните критерии, всички граждани и търговски обекти – малки и големи, трябва да имат гарантиран достъп до участие в системата, т.е. лесен достъп до точките за обратно изкупуване – вендинг машини за големите вериги и други цифрови решения за малките обекти.

Законодателната рамка следва да обезпечи и интереса на потребителите и да гарантира запазване на достъпна цена на произвежданите напитки. За целта събраният материал трябва да остава за рециклиране и повторно използване в страната, а производителите да имат приоритетно право да го изкупуват и влагат в новите си опаковки. Кръговият модел на опаковките трябва да генерира добавена стойност за икономиката и хората в страната.

На това обърна внимание и Ермис Панайотопулос, директор „Устойчивост“ в Natural Mineral Waters Europe, която представлява производителите и бутилиращите компании за вода в Европа.
„На европейско ниво ние като производители имаме конкретни цели и законови задължения да събираме и рециклираме бутилките за напитки. Всички останали участват доброволно, но за нас това е задължение и приоритетният достъп до събрания материал е ключов за постигане на модела „от бутилка в бутилка“, коментира той.


Според минималните критерии за българската депозитна система, тя трябва да обхване всички видове и размери опаковки за напитки до три литра. Препоръчително е още от самото начало да включва и опаковки за напитки за многократно пълнене, защото в дългосрочен план така ще се генерират 50% по-малко CO2 емисии в сравнение с депозитната система за опаковки за еднократна употреба.
Управлението на депозитната система, както и в останалите европейски държави, следва да е поверено на специално създадена централна организация без право на печалба, с основни акционери производителите на напитки. Характерно за централната организация е, че тя се самофинансира - не ползва публични средства, като в същото време използва механизми и отчетност, които правят дейността й напълно прозрачна. Търговците на дребно – големите вериги и хилядите малки търговски обекти в страната - играят критична роля в процеса на обратно изкупуване и следователно трябва да се присъединят към управлението на централната организация. Ключово участие имат и оползотворяващите и рециклиращи организации.


Очаква се българското законодателство да очертае ясно задълженията на всички участници по веригата, както и мерките за минимизиране на потенциални измами. От АПБНБ настояват българският модел на депозитна система да заложи и осигури запазването на създадените работни места по цялата верига на стойността и вече направените инвестиции в устойчиво рециклиране на опаковките в страната.


Една от държавите с най-добри резултати след въвеждане на депозитна система е Норвегия. Там вече се влага над 80% рециклирано съдържание в новите опаковки, а се събират почти 100% от тях. Управляващият директор на норвежката централна организация Infinitum AS Norway Киел Олав А. Малдум обърна внимание на финансовите стимули в законодателството, които мотивират почти всички производители да станат част от системата. В Норвегия опаковки се приемат обратно дори от онлайн магазините, а депозитът е освободен от ДДС.


Една стъпка по-напред от България във въвеждането на депозитна система е съседна Румъния. Президентът на румънската национална асоциация на безалкохолните напитки Алис Никита сподели на конференцията, че там вече е прието законодателството след близо две години подготовка и съвместна работа с Министерството на околната среда, водите и горите. То гарантира приоритетен достъп на производителите до събрания материал. А съвсем скоро се очаква лицензирането на създадената централна организация, в която производителите са акционер със 75%, а търговските вериги – с 25%.


„Приветстваме решението на министър Сандов и на правителството да поставят на дневен ред амбицията за надграждане на действаща система за оползотворяване на опаковките и сме амбицирани да го направим заедно по най-добрия за страната начин. Радваме се, че отстояваната от нас визия е подкрепена от всички заинтересовани страни – участници в процеса на обследване и установяване на модела за депозитна система. В резултат очакваме, че ще постигнем събиране минимум на 90% от всички наши опаковки и ще реализираме визията си за напълно кръгови опаковки в следващите години“, каза още Жана Величкова.

Индустрията на производителите на безалкохолни напитки и бутилиращите компании за вода в България има визия за постигане на пълен кръгов модел на използваните от сектора - опаковки. Тя е в изпълнение на европейската директива за събиране на 90% от пластмасовите бутилки и влагане на най-малко 30% рециклирано съдържание в новите бутилки от 2029 г. в страните членки, както и в подкрепа на заявените намерения на българското правителството за оптимизиране на процеса чрез въвеждане на депозитна система.

На европейско ниво производителите на безалкохолни напитки са част от задължената индустрия, която финансира, организира и управлява изпълнението на целите на директивата.

„Като задължена индустрия в България, ние сме твърдо решени да продължаваме да изпълняваме дефинираните от европейското законодателство национални цели. Приоритет на бранша е затварянето на кръга за нашите опаковки в страната по модела „От бутилка в бутилка“, посредством оптимално събиране, рециклиране и употреба на рециклирания материал в производството на нови опаковки за напитки“, коментира Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ).

АПБНБ, като организацията, която представлява задължената индустрия, приветства заложения фокус върху управлението на отпадъците от опаковки в дневния ред на правителството и амбицията за надграждане на действащата система с цел постигане на оптимална събираемост, намаляване на замърсяването и рециклиране. И на европейско, и на национално ниво задължената индустрия припознава добре проектираните депозитни системи и усъвършенстваните системи за разширена отговорност на производителите. Те са доказано ефективни инструменти за постигане на целите за събиране на отпадъците от опаковки, но също и възможност за създаване на затворена система за рециклиране, която гарантира връщането на материала в нова опаковка („От бутилка в бутилка“).

Като отговорна и задължена индустрия споделяме визия за въвеждане на най-добрата за страната, иновативна и модерна депозитна система съобразена с националните специфики, икономическите и социалните аспекти и интересите на потребителите и бизнеса. Тя би следвало да е базирана на опита на утвърдени и работещи модели от редица европейски държави като Финландия, Естония, Литва и Нидерландия, на задълбочено проучване и адекватна оценка за бърз и ефективен начин за постигане на целите в страната.

Ефективното за България решение за награждане на действащата система би трябвало да отговаря поне на следните условия:

✓ Да бъде създадено и финансирано от задължената индустрия, с оперативно управление от Централна организация с нестопанска цел (без печалба).

✓ Да осигури национално покритие и съвместимост с вече установената в страната система за разделно събиране на опаковки, така че всеки гражданин във всяка точка на България да участва в процеса. Да е неразделна част от подобрено и още по-ефективно използване на създадената в страната инфраструктура за рециклиране и производство на опаковки, насърчаващо инвестиции в нейното развитие и генериращо добавена стойност в страната;

✓ Да заложи на модерна и ефективна инфраструктура, която обезпечава удобни точки на обратно изкупуване на опаковките - вендинг машини и други цифрови и технологични решения. Като най-иновативната в тази област, задължената индустрия залага на SMART решенията, които да улеснят всички граждани и да отразят спецификата на силно фрагментирания сектор на търговия на дребно у нас. Целта е и десетките хиляди малки търговски обекти да запазят и развиват своята дейност при въвеждането на системата.

✓ Да осигурява на производителите на напитки справедлив и законово определен приоритетен достъп до рециклирания материал, като условие за изпълнение на техните отговорности като задължена индустрия. От ключово значение за процеса, така че той да не доведе до оскъпяване за крайния потребител, е рециклираният материал да остава и да се използва повторно в производството в България.

✓ Да постига като минимум 90% възвращаемост за всеки опаковъчен материал, да е основана на принципа на ефективност на разходите за индустрията, с възможности за силен контрол.

✓ Да е подкрепена със силна правна рамка, която ясно определя елементите и задълженията на производителите, задълженията за обратно приемане на опаковките и мерките за минимизиране и пресичане на измами.

Членовете на АПБНБ се радват, че МОСВ припознава индустрията като партньор в реализирането на този амбициозен и важен проект и отчитат необходимостта от стабилност и подкрепа за инвестициите и проектите, по които вече се работи съвместно с БОРА и организациите по оползотворяване.

АПБНБ заявява своята готовност да продължи да работи заедно с правителството и останалите партньори, за да гарантира, че за страната ни ще бъде проектирана възможно най-добрата модерна депозитна система. Крайната цел е събирането на материалите да се осъществява по възможно най-ефективния и ефикасен начин, като същевременно системата намалява отпадъците и осигурява поток на висококачествен рециклиран материал за повторна употреба от сектора.

*PET е синтетичен материал с наименование „полиетилен терефталат“, който принадлежи към групата на полиестерите и е вид пластмасова суровина, получена от петрол. PET е най-рециклираната пластмаса в света. Тя може да се рециклира за неопределено време, ако се приложи ефективен процес.

**Депозитна система (или система за възстановяване на депозит) е схема за събиране, при която при покупката на опакован продукт потребителите заплащат допълнително малка сума (депозитна такса) за опаковката и която сума ще им бъде възстановена при връщане на празната опаковка в специфичните точки на събиране.

На официално събитие по повод закриването на първия сезон на образователната програма „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“ бяха представени проекти за ефективното управление на ресурсите в сектор „Безалкохолни напитки“. Програмата бе лансирана за пръв път в България през март 2018 г., предоставяйки на професионалисти от сектора възможност за придобиване на знания за устойчивото развитие в бизнеса. Тя е разработена съвместно от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) и Американския университет в България (АУБ) със съдействието на международно утвърдени университетски преподаватели. На събитието присъстваха представители на бизнеса, държавната администрация и образователните институции в страната. Закриването се състоя вчера в 19 ч. в Центъра за образование и култура „Илиев“ на АУБ. Специален гост на церемонията беше президент Росен Плевнелиев (мандат 2012 г. – 2017 г.), посланик на Американския университет в България.

„Устойчивото развитие е магическо понятие. Това е дума, която ни докосва, защото има реално отражение във всеки аспект от нашата дейност. Живеем във време, в което не можем да си позволим да бъдем безучастни. Именно отговорното лидерство е умението, от което се нуждаем, за да допринесем за бъдещето развитие на България и за изграждането на мрежа от активни и будни млади хора, които да работят за създаването на култура на устойчивостта. А това включва както устойчивото управление на ресурсите и опазването на околната среда, така и стремежа към образование и знания по темата“ – каза по време на церемонията г-н Росен Плевнелиев.

В тазгодишното издание на програмата се включиха общо 16 специалисти от различни сфери на бизнеса и администрацията. Обученията се проведоха изцяло на английски език и имаха за цел да предоставят актуална информация и знание в областта на устойчивото развитие, корпоративните социални иновации и лидерството. Амбицията на организаторите е да продължат обучението и през тази година, като надградят съдържанието и обхвата му.

„Интересът при реализацията на първия обучителен курс доказва значимостта на програмата и идеята, която стои зад нея. Нашата мисия е да допринесем за формирането на лидери на промяната, които да работят за устойчивото бъдеще на България. Щастливи сме, че открихме съмишленици и поздравяваме всички участници за тяхната мотивация по време на обучението и изготвянето на индивидуалните им проекти“ – коментира Жана Величкова от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки.

„Ние сме фокусирани върху предлагането на качествено образование, а именно – образование, което формира начин на мислене и дава посока на развитие. Радваме се, че реализирахме тази програма по идея на бизнеса, тъй като тя е насочена изцяло към създаването на допълнителна стойност, предприемането на конкретни действия и постигането на дългосрочни резултати. За нас това е сбъдната мечта. Гордея се, че имахме възможност да сме част от този проект, който се стреми да промени само бъдещето на България, но и да допринесе за устойчивото развитие на целия регион“ – сподели доц. д-р Емилия Занкина, зам.-ректор на Американския университет в България.

Проектите на участниците в програмата, представени на събитието, бяха посветени на ефективното управление на ресурсите; стратегическото планиране в сферата на устойчивото развитие; изграждането на мрежа от партньори; споделянето на добри практики и примери в сектора; рециклирането на отпадъците и повторното им използване в производството. Всеки от участниците трябваше да идентифицира лидерството в областта на устойчивостта и предизвикателствата пред иновациите, както и да работи по индивидуален проект. Обучителните модули включваха също така практически упражнения и работа в екип, предоставяне на актуална теоретическа рамка и достъп до допълнителни източници на информация.

„Образователната програма „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“ е едно уникално академично партньорство между бизнеса и университетския сектор на глобално ниво. Програмата е създадена, за да предостави на лидерите инструментите и уменията, необходими на компаниите и организациите в 21-и век.“ Това каза професор Уенди Пърсел, преподавател в Харвардския университет и председател на програмата. „Искаме бизнесът и обществото да процъфтяват и да създават стойност на местно и международно ниво, както и да работят в подкрепа на изпълнението на глобалните цели за устойчиво развитие“, добави тя. „Нашият свят е изключително свързан и взаимозависим и лидерите, които имат холистичен подход и предприемаческо мислене, са тези, които ще осигурят конкурентноспособна и устойчива бизнес стойност", каза още професор Пърсел. В заключение тя обобщи, че „първата кохорта на програмата се състоеше от невероятни хора, съсредоточени върху професионалното и личностното си развитие като лидери, имащи пряко отношение към приобщаващото икономическо развитие на България. За мен беше искрено удоволствие да видя как тази ангажирана група от лидери създадe своите проекти на промяната, които поставят устойчивостта като приоритет в днешния ден.“

Програмата „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“ бе създадена в рамките на по-широката инциатива „Кристално чисти“, лансирана през април 2017 г. от 8 компании, членове на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Нейната цел е да се въведат правила и контрол, които да наложат спазването на най-високите стандарти за качество в сектора и развитието на чиста, отговорна и прозрачна бизнес среда – както в бутилираща индустрия, така и в българската икономика като цяло.

Повече информация за програмата е налична на адрес: https://www.aubg.edu/sustainability-apply, както и на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/aubg.slip/

ЗА АПБНБ:

АПБНБ представлява над 70% от пазара на безалкохолни напитки, включително и бутилирани води. Членове на Асоциацията са утвърдени, социално-отговорни компании, които следват най-високите международни стандарти за качество и са ангажирани с дългосрочното икономическо и социално развитие в страните, в които оперират. Учредена през 1996 година, АПБНБ формира облика на индустрията у нас и е дългогодишен член на европейските браншови структури на бутилировачите на вода (EFBW), на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA) и на Европейската асоциация на производителите на сокове и нектари (AIJN).

ЗА АУБ:

Американският университет в България (АУБ) предлага висококачествено американско образование и се слави с успехите на своите възпитаници по цял свят. Университетът заема водещи позиции в рейтинги по успех на възпитаниците с 99,8 % от завършилите студенти, които започват работа или продължават обучението си в магистърски или докторски програми след дипломирането. АУБ се ангажира да подкрепя образованието през целия живот и да стимулира лидерството като отключване на човешкия потенциал, необходим за икономическия успех и социалното включване. Университетът осъзнава своята роля в подкрепа на устойчивото развитие чрез високите постижения в образованието.

Официален старт на нова образователна програма под надслов „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“ беше даден вчера в София. Програмата ще предоставя уникална възможност за придобиване на знания за устойчиво развитие на бизнеса. Тя е разработена съвместно от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) и Американския университет (АУБ) със съдействието на световно утвърдени университетски преподаватели. На събитието присъстваха представители на бизнеса, държавната администрация и образователните институции в страната. Откриването се състоя вчера в 18 ч. в Център за образование и култура „Илиев“ на АУБ. Специален гост на церемонията беше президент Росен Плевнелиев (2012-2017), посланик на Американския университет в България.

„Устойчивото развитие е начин на мислене. Трябва да обединим усилия и да работим заедно – правителства, институции, бизнес, граждани. Всички ние споделяме един общ дом - планетата Земя. Наш дълг е да опазим това, което имаме, и да го развием по устойчив начин, така че да гарантираме най-доброто бъдеще за децата си. Трябва да мислим разумно, да действаме по устойчив начин и да променим подхода си, за да оставим на идните поколения една красива, здрава и просперираща планета“ – заяви по време на официалното откриване на програмата Росен Плевнелиев.

Програмата има за цел да квалифицира специалисти в областта на устойчивото развитие и добрите бизнес практики. Обученията ще се провеждат в Американския университет в България в рамките на пет пълни дни и са отворени както за студенти, така и за експерти и специалисти, които биха искали да придобият допълнителна професионална квалификация. През 2018 г., обучителният курс ще се проведе в две отделни сесии. Амбицията на организаторите е да продължат обучението и през идните години, като надградят програмата и я превърнат в магистърски курс на национално ниво.

„Програмата е уникална по своята структура и съдържание, без аналог в България. Образователните модули са разработени така, че да отговорят по най-добрия начин на нуждите от кадри за бизнеса, но и да бъдат приложими в ежедневната практика.“ – коментира Жана Величкова, Изпълнителен директор на АПБНБ.

„България има нужда от ново поколение лидери, което да работи за създаването на по-устойчива социална, екологична и бизнес система. Ние всички споделяме отговорността да градим заедно устойчива общност. Благодаря на партньорите, че повериха тази изключително важна за бъдещето на страната програма на Американския университет в България“ - каза д-р Стивън Съливан, президент на АУБ.

Програмата „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“ е част от по-широката инициатива „Кристално чисти“, която беше създадена през април 2017 г. от 8 компании, членове на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Нейната цел е да се въведат правила и контрол, които да наложат спазването на най-високите стандарти за качество в сектора и развитието на чиста, отговорна и прозрачна бизнес среда – както в бутилираща индустрия, така и в българската икономика като цяло.

„Устойчивото развитие зависи от нашите индивидуални, но и общи, споделени усилия. Ето защо програмата се фокусира върху бъдещите лидери и носители на промяната, за да подкрепи напредъка на цялото общество. Надяваме се, че по този начин ще мотивираме все повече млади хора да следват принципите на чистия и отговорен бизнес, и да работят за устойчивото бъдеще на България. Ние ще им предоставим възможности за бъдещо професионално развитие и също така ще подкрепим служителите си, които биха искали да се развиват в тази област“ - каза по време на представянето на програмата Томас Кренбауер, Изпълнителен директор на ДЕВИН ЕАД.

„Ангажимента си към бъдещето на България ние, инициаторите на „Кристално чисти“, осъществяваме чрез разработването на тази иновативна програма, която за нас е сбъдната мечта. Чрез нея искаме да допринесем за създаването на новата предприемаческа класа на България – хора с иновативно мислене, с лидерско поведение, с ясна визия, с чест и достойнство. Програмата предоставя уникална възможност за професионално развитие и надграждане на личните компетенции на участниците. Тя ще отвори нови врати и ще посочи нови пътища за реализацията на младите хора“ – подчерта в изказването си Светослав Атанасов, Изпълнителен директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България.

Организациите не се променят, променят се хората. Ето защо е важно да инвестираме в лидерите на бъдещето, ако искаме да превърнем устойчивостта в добър бизнес. Нашето експертно консултиране има за цел да свърже участниците в програмата с глобалната мрежа от лидери и да подпомогне партньорството помежду им. Бихме искали да помогнем на лидерите да формират новите граници на устойчивостта, която да бъде опора в развитието на амбициозните планове на България за приобщаващ растеж“ – допълни професор Уенди Пърсел от Харвардския университет.

Кандидатите, които искат да се включат в обучението, следва да имат поне 3 години професионален опит, предишна образователна степен (бакалавър, магистър или докторант), както и високо ниво на владеене на английски език. Необходими са също така две професионални препоръки и подготовка на материалите за кандидатстване, както и две есета, разработващи професионален казус и причината да изберат програмата „Лидерство и иновации за устойчиво развитие“.

Документите за кандидатстване се приемат до 15 април 2018 г. на адрес: execed@aubg.edu, телефон за връзка: 00359 2 960 7924

Повече информация за програмата е налична на адрес: https://www.aubg.edu/sustainability-apply 

ЗА АПБНБ:

АПБНБ представлява над 70% от пазара на безалкохолни напитки, включително и бутилирани води. Членове на Асоциацията са утвърдени, социално-отговорни компании, формиращи облика на индустрията в страната. Учредена през 1996 година, АПБНБ е дългогодишен член на европейските браншови структури на бутилировачите на вода (EFBW), на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA). Членството в европейските браншови структури бе допълнено през м. май т.г. с официалното приемане на АПБНБ в Европейската асоциация на производителите на сокове и нектари (AIJN).

ЗА АУБ:

Американският университет в България (АУБ) предлага висококачествено американско образование и се слави с успехите на своите възпитаници по цял свят. Университетът заема водещи позиции в рейтинги по успех на възпитаниците с 99,8 % от завършилите студенти, които започват работа или продължават обучението си в магистърски или докторски програми след дипломирането. В допълнение, АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на Министерство на образованието за седма поредна година.

В скорошно американско проучване, поръчано и публикувано от Orb Media, и впоследствие тиражирано в медиите се казва, че бутилирана вода от няколко големи международни марки съдържа микро-пластмаси.

Въпреки, че в проведеното по поръчка на въпросната организация проучване, не е включена нито една марка българска бутилирана вода, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, представляваща над 70% от пазара в сектора, счита за свой дълг да отговори на разпространените твърдения и да се разграничи от създаваните внушения, подчертавайки, че здравето и безопасността на потребителите са основен приоритет за индустрията.

Бутилираните води в България са строго регулирани от законодателството на ЕС в областта на храните.

Спазвайки най-високите производствени стандарти, членовете на Асоциацията прилагат постоянен вътрешен и външен контрол, като извършват регулярни тестове в собствени и във външни акредитирани лаборатории, гарантирайки че потребителите получават безопасни продукти с безкомпромисно качество от всички категории, включително натурални минерални, изворни и трапезни води. Аналитичният контрол на производителите надхвърля десетки, а за някои показатели - стотици пъти, определената по нормативна уредба задължителна честота. Контролът се извършва при източника, в процеса на бутилиране, на използваните опаковки и на готовата продукция и включва анализ на състава, на комплекс от физико-химични, микробиологични, органолептични и радиологични показатели (средно над 35 – само за водата). На секторно равнище всяка година производителите в Европа провеждат повече от един милион анализи на качеството на водите. В допълнение, независими анализи се провеждат и от различните компетентни институции. Бизнесът влага системни инвестиции и в опазване на природния ресурс – находищата на вода и околната среда.  

Що се отнася до проучването на Orb Media, Асоциацията не е в състояние да го коментира, поради липсата на подробни резултати и неяснотата относно използваната методология за тестване. Проучването не е било подложено и на верификация, което означава, че нито един изследовател не е имал възможност да провери и да потвърди дали в действителност при провеждането му са спазени правилните критерии.

Преди да се правят каквито и да било изводи е изключително важно да са налице гаранции за прилагане на стабилни и стандартизирани методи за изпитване и анализ, още повече като се има предвид, че основен източник на частици микро-пластмаси е въздухът.

С подобаваща отговорност и в сътрудничество с научната общност индустрията следи темата отблизо, данните по която са все още ограничени, а заключенията от изследванията са различават до степен на пълна противоположност. В тази връзка отбелязваме, че изнесената от Orb Media информация, противоречи на резултатите от друго задълбочено проучване, публикувано в периодично авторитетно научно издание "Изследвания на водата" * през м.февруари 2018 г., не пораждащи безпокойство за качеството на бутилираните води. Смятаме, че са необходими допълнителни проучвания по темата и изследвания на компетентните научни органи в областта, които да подкрепят индустрията в опитите й да предложи на потребителите най-качествените продукти в световен мащаб.

______________________________________________________________________

* сп. Water Research – бр. 129 от 01 февруари 2018 г., стр. 154-162

Министърът на земеделието и храните Румен Порожанов връчи наградата за отговорен бизнес на Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ) за инициативата “Кристално чисти”. По време на дискусията „Да! На българските храни“ в. „Стандарт“ отличи водещи български марки, успешни български мениджъри и търговски вериги, подкрепили българските производители на храни.

Инициативата „Кристално чисти“ бе създадена от 8 компании, членове на АПБНБ,

Целта на инициативата е да се въведат правила и контрол, които да ограничат сивия сектор в икономиката. Инициаторите се обявяват за ясни правила за правене на бизнес; ясни стандарти за качество; ясни социални ангажименти към служителите и ясна отговорност към цялото българско общество.

За миналата година инициаторите на „Кристално чисти“ са внесли в държавния бюджет над 86 млн. лв. данъци, такси и осигуровки. За екологична отговорност са платили над 2,5 млн. лв. Инвестициите им в дарения за социални каузи надхвърлят 750 000 лв. За развитие на служителите си тези компании са инвестирали над 1,2 млн. лв. Направените инвестиции в икономиката на България от само за последните 5 години надхвърлят 130 млн. лв.

Инициативата „Кристално чисти“ инвестира в разработване на образователна програма по лидерство и устойчиво развитие от преподаватели от Американския университет в България и от Университета в Харвард. Идеята е тази програма да формира бъдещите лидери на промяната в българската икономика. Инициаторите се ангажират да предоставят възможност за тяхното професионално развитие и да подкрепят служителите си, които биха искали да се развиват в тази област. А това е дългосрочна инвестиция за цялото общество.

За ясни правила и ангажименти към обществото срещу сивата икономика и безотговорното говорене настояват компании от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки

Старт на инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ дадоха днес 8 компании, членове на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (AПБНБ). Партньори на инициативата са Омбудсманът на Република България Мая Манолова, Комисията за защита на потребителите и Асоциацията „Активни потребители“.

Целта на инициативата е да се въведат правила и контрол, които да ограничат сивия сектор и безотговорното говорене по темата за водата, жизненоважна за всеки.

Инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ е израз на убедеността на подкрепящите я, че икономическото развитие на България и зрелостта на обществото зависят от ангажираността и приноса на всеки гражданин.

„Компаниите в Асоциацията от години следват най-високи международни стандарти в своята дейност“, заяви изпълнителният директор на Асоциацията Жана Величкова. За миналата година само компаниите, инициатори на КРИСТАЛНО ЧИСТИ, са внесли в държавната хазна над 86 млн. лв. данъци, такси и осигуровки. За екологична отговорност са платили над 2,5 млн. лв. Инвестициите им в дарения за социални каузи надхвърлят 750 000 лв. За развитие на служителите си тези компании са инвестирали над 1,2 млн. лв. Направените инвестиции в икономиката на България само за последните 5 години надхвърлят 130 млн. лв.

„Инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ е нашата допълнителна гаранция за сигурността, здравето и спокойствието на нашите потребители. Ако не е ясно кой носи отговорността, ако производителят не е ясен, доверието пада и клиентите ни ограничават потреблението си“, допълни г-жа Величкова.

Тя допълни, че потребителите искат гарантирано качество, ясни стандарти и отговорност, постоянен контрол - най-доброто за себе си и за семейството си. Направено през октомври 2016 г. по поръчка на Асоциацията онлайн изследване сочи, че качеството, вкусът и марката са най-важните фактори, които определят избора на бутилирана вода. Цената остава едва на пето място. „Що се отнася до най-важния мотив за изграждане на доверие в една компания, за почти всички участници това е гаранцията за качеството на продукта. По степен на важност следват постоянството в качеството и постоянният контрол, осъществяван от самата компания. 83% от потребителите се доверяват на компании с наложени марки на пазара“, обясни Юлиян Добрев, изпълнителен директор на агенцията, направила маркетинговото изследване BluePo!nt.

“Подкрепяме инициативата КРИСТАЛНО ЧИСТИ като израз на ангажимента ни към българските потребители. Нашата цел е да наложим спазването на най-високите стандарти за качество и прозрачност в бизнеса като норма за сектора и за цялата икономика“, заяви Томас Кренбауер, Изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД. Той изложи основните принципи на инициативата: ясни правила за правене на бизнес; ясни стандарти за качество; ясни социални ангажименти към служителите и ясна отговорност към българското общество.

Изпълнителният директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани Светослав Атанасов обясни присъствието на компанията сред инициаторите на КРИСТАЛНО ЧИСТИ така: „Системата на Кока-Кола е доказала, че е достоен корпоративен гражданин на България. Още доказателства за това даде Докладът за социално-икономическото въздействие на Системата, разработен от екипа на проф. Итън Капщайн от Принстънския университет. Ще дам няколко факта, от които става ясно защо подкрепяме инициативата. Пряката и косвената добавена стойност, генерирана от системата на Кока-Кола в българската икономика само за 2015 г. възлиза на 553 милиона лева. Около 20 000 заети са свързани с дейностите на Кока-Кола в България. Всяко 1 работно място в системата на Кока-Кола осигурява още 8 работни места в българската икономика“.

Инициаторите на КРИСТАЛНО ЧИСТИ поемат пореден реален ангажимент към бъдещето на България. Компаниите ще инвестират в създаването на образователни модули по устойчиво развитие. „Ще намерим, вдъхновим и развием младите хора, които ще работят за устойчивото развитие на България. Участниците в програмите ще бъдат избирани по най-строги критерии от авторитетно жури. Програмите ще бъдат разработени с преподаватели и специалисти от Центъра за здраве и околна среда към Университета Харвард“, обясни д-р Милена Николова, преподавател по маркетинг и потребителски нагласи в Американския университет в България.

„Ние ще им предоставим възможности за бъдещо професионално развитие и ще подкрепим служителите си, които биха искали да се развиват в тази област, което ще е дългосрочна инвестиция за цялото общество“, допълни г-н Кренбауер.

За Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България

АПБНБ представлява над 70% от пазара на безалкохолни напитки и бутилирани води в България повече от 20 години. Учредена през 1996 година, АПБНБ е дългогодишен член на европейските браншови структури на бутилировачите на вода (EFBW), на производителите на безалкохолни напитки (UNESDA).  Асоциацията е признат и утвърден  отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора.

Основна цел на Асоциацията е да бъде глас на бранша пред обществото, да участва активно в развитието и внедряването на политиките по широк кръг икономически, технически, търговски и екологични въпроси.

За повече информация:

Анелия Бъклова,

PR Consultant

V+O Communication

a.baklova@vando.bg

M:+359888427069