Брюксел, 4 Декември 2018; Проучване, проведено от PricewaterhouseCoopers за Европейската индустрия за безалкохолни напитки (UNESDA) и Европейската федерация на бутилираните води (EFBW), очерта значителната екологична и икономическа цена при прилагане на предложеното от Европейската комисия задължение за трайно прикрепени капачки на бутилките за напитки (член 6 от SUP Директивата).

Двете индустрии поддържат призива си за фокусиране на ресурсите за подобряване на системите за събиране; Всъщност, както се предлага и в анализа на Комисията за SUP Директивата, най-ефективният начин за намаляване изхвърлянето на отпадъци е увеличаването събираемостта на бутилките и капачките. EFBW и UNESDA настояват за възможност да докажат, че целта на Комисията може да бъде най-добре постигната чрез подходяща инфраструктура за управление на отпадъците и кампании за повишаване на осведомеността на потребителите до 2025 г.

Докладът на PwC идентифицира значителна екологична тежест, като оценява, че изискването за трайно прикрепени капачки ще доведе до повече от 50 000 до 200 000 тона допълнителна пластмаса за производство на бутилки за напитки в зависимост от необходимите технически промени (т.е. по-тежка капачка или по-тежка капачка и бутилка). Това ще обезсмисли повече от пет години на напредък, постигнат от индустрията в "олекотяване" бутилките за напитки с цел намаляване съдържанието на пластмаси. Освен това в доклада е оценено, че въвеждането на трайно прикрепени капачки ще доведе до 381 милиона килограма еквивалент на CO2, което съответства на 244 милиона допълнителни автомобили по улиците.

Докладът подчертава очакваното преустановяване, което ще засегне около 1,350 производствени линии за бутилиране в Европейския съюз, изискващи разходи от минимум 2,7 милиарда евро (достигащи до 8,7 милиарда евро) за адаптиране на бутилиращите линии, отклоняващи фокуса на вниманието и ресурсите от приоритета за подобряване моделите и схемите за разделно събиране и последващо оползотворяване на ценния материал. Разходите, оценени от PwC, включват разходи за капиталови инвестиции, както и значителни загуби на производителност и преустановяване на дейност, в периода на преструктуриране на линиите.

Коментирайки доклада, UNESDA и EFBW заявиха: "Нашите индустрии използват рециклируеми материали за опаковките си, които са ценни и трябва да им бъде даден втори живот. Ние сме твърдо решени да увеличим събираемостта на опаковките и да спрем изхвърлянето на нашите пластмасови бутилки и техните капачки. Този доклад засилва сериозната ни загриженост по отношение на предложението на Европейската комисия по член 6. В условията на липса на оценка на въздействието на предложението за задължителни трайно прикрепени капачки, докладът на PwC идентифицира също непредвидени и значителни екологични и икономически разходи, свързани с повишената употреба на пластмаси и емисиите. Мярката рискува да разсее вниманието от най-належащите проблеми - подобряване на системите за събиране“.

Към момента няма създадени технологии, които да гарантират безопасността и одобрението на потребителите, осигурявайки, че трайно прикрепените капачки няма да компрометират интегритета на нашите продукти. Считаме, че е от решаващо значение да работим в партньорство, за да подобрим сегашните системи за събиране на отпадъците едновременно на бутилки и техните капачки, за да постигнем обща ни цел за събиране на 90% и да избегнем скъпи, сложни и неефективни мерки. Опитът в страни като Дания и Германия доказа, че е възможно да се постигне повече от 90% събиране на бутилки и капачки.”

До 2025 г. 100% от пластмасовите опаковки на безалкохолните напитки трябва да бъдат рециклируеми, с минимум 25% средно съдържание на рециклиран материал в PET бутилките

UNESDA – организацията на безалкохолната индустрия в Европа, част от която още от създаването си през 1996 г. е и АПБНБ, анонсира днес общоевропейските[1] амбиции на бранша за повече устойчивост на използваните от сектора пластмасови опаковки. Целите, които си поставя индустрията, са в подкрепа на изграждането на кръгов модел за пластмасовите опаковки чрез повишаване тяхната рециклируемост, увеличаване дела на рециклиран материал в опаковките, събирането и повторната им употреба.

Постигнатата събираемост на опаковките за напитки[2] е най-висока спрямо останалите в ЕС и големите компании в безалкохолната индустрия играят ключова роля за повишаване нивото на рециклиране на опаковките чрез водещото си участие в създаването и функционирането на много от организациите за събиране на опаковки за цялата територия на ЕС.

Секторът вече е предприел значителни стъпки за по-голяма устойчивост на използваните опаковки и за намаляване на въглеродния отпечатък, включително чрез инвестиции в прилагането на нови технологии и стандарти за олекотяване на опаковките, намалявайки количеството на използваните суровини, за увеличаване на употребата на рециклирани материали и премахване на техническите препятствия пред рециклируемостта.

Представяйки амбициите на индустрията Генералният Директор на UNESDA г-жа Сигрид Линйе отбеляза „Постигането на кръгов модел посредством оптимално събиране, рециклиране и употреба на рециклиран PET е основен приоритет в нашия бранш. Желанието на членовете на UNESDA е всички техни опаковки, включително пластмасовите, да се събират и рециклират, а не да се изхвърлят по улиците, в океаните и реките. За да се постигне това, системите за събиране на опаковки трябва да са добре проектирани, организирани и управлявани от индустрията. Ключът към увеличаването на съдържанието на рециклиран PET в бутилките на напитките е в подобреното събиране и рециклиране, както и в повишената осъзнатост на потребителите.“

Амбициите на индустрията са следните: -       до 2025 г. 100% от първичните пластмасови опаковки на безалкохолните напитки[3] да бъдат рециклируеми[4];-       до 2025 г. PET бутилките на безалкохолните напитки да съдържат средно най-малко 25% рециклиран материал;-       степента на събиране на първичните опаковки от безалкохолни напитки с цел рециклиране да бъде допълнително увеличена и оптимизирана на всички пазари на ЕС в сътрудничество с другите участници в оползотворяването на опаковки;-       първичните пластмасови опаковки на безалкохолните напитки да бъдат повторно използвани, вкл. за повторно пълнене в случаите, в които това е уместно от екологична и икономическа гледна точка.

Амбициите на индустрията са също и в подкрепа на амбициозните цели на ЕС, включително на Европейската стратегия за пластмасите в Кръговата икономика – която приканва „заинтересованите страни“ да „дадат своя принос чрез доброволни ангажименти за насърчаване увеличеното използване на рециклирани пластмаси“; и на предложението за Директива относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, насочено към „положително въздействие върху степента на събиране, повишаване качеството на събирания материал и последващото му рециклиране“ в частност за „бутилките от напитки“.

Безалкохолната индустрия подкрепя развитието на пазара за вторични суровини, който да осигури наличието на достатъчно количество достъпен, рентабилен и с добро качество рециклиран PET за използване в хранителната промишленост. Постигането на тези условия е определящо за надхвърлянето на целта, която си поставя сектора за средно съдържание от най-малко 25% рециклиран материал в РЕТ бутилките.

Новите амбиции подчертават ангажираността на европейската безалкохолна индустрия за увеличаване събираемостта на опаковките и тяхното рециклиране в ЕС. С подобаваща отговорност, секторът ще продължи да изпълнява своята роля в справянето с общественото предизвикателство, свързано с отпадъците от опаковки, като продължи да си сътрудничи с другите заинтересовани страни и да стимулира непрекъснати иновации и подобрения в опаковките.

***

За АПБНБ:

 АПБНБ представлява над 70% от пазара в сектора, включително на бутилирани води, обединявайки повече от 22 години малки, средни и големи български и мултинационални компании със съществен принос към развитието на българската икономика. Нашите членове – 23 компании, са утвърдени, социално-отговорни компании, формиращи европейския облик на индустрията в страната. АПБНБ е признат и отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа на устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора. Асоциацията е пълноправен, активен и уважаван член на европейските браншови организации в сектора.

За UNESDA

Основана през 1958 г., със седалище в Брюксел, UNESDA представлява европейската безалкохолна индустрия. В нея членуват компании и национални асоциации от цяла Европа. UNESDA е член на редица търговски асоциации и е сред подписалите Регистъра за прозрачност на ЕС (№ 25492952296-56). С 1071 фабрики и обекта за производство на безалкохолни напитки на територията на Европа секторът поддържа пряко и непряко заетост от 1,7 милиона работни места. Годишно в ЕС се консумират 56 милиарда литра безалкохолни напитки на стойност при продажба на дребно от 107 милиарда евро. За допълнителна информация: www.unesda.eu

 __________________________________

[1] Амбициите обхващат 28-те членки на ЕС плюс Швейцария и Норвегия и са подкрепени от 23 национални федерации и 9 корпоративни членове на UNESDA. Те не ограничават надхърлянето им от отделни членове на UNESDA.  

[2] PET бутилките (включително тези за напитки) представляват 7,4% от цялото търсене на пластмасови опаковки в Европа за 2016 г.: https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/274-plastics-facts-2017, Средно в Европа 60% от бутилките и съдовете за съхранение от PET се събират за рециклиране: https://petcore-europe.prezly.com/pet-collection-and-recycling-rates-in-europe-significantly-increased-in-2016#, докато процента на събиране на всички отпадъци от пластмасови опаковки е 40%:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180422-1?inheritRedirect=true 

[3] Бутилки, капачки и етикети от PET.

[4] „Рециклируемост“ означава, че опаковката може реално да се рециклира със стандартно използвана технология посредством изходна суровина, събирана чрез общодостъпната за потребителите инфраструктура за събиране на отпадъци.

• Членовете на Европейската Федерация на бутилираните води ще бъдат двигател за постигане на 90% събираемост на всички РЕТ бутилки.

• Производителите ще включват поне 25% рециклиран РЕТ в производството на новите бутилки.

Днес, Европейската федерация на бутилираните води (EFBW), на която АПБНБ е дългогодишен член, има удоволствието да обяви четири ангажимента на сектора, които имат за цел да увеличат събирането на бутилки от PET (полиетилен терефталат) и използването на рециклиран PET (R-PET). Това ще ускори прехода към по-кръгова европейска икономика.

Индустрията има дългогодишен опит в управлението и опазването на природните ресурси. Всички използвани от нас опаковки, било то PET, стъкло или алуминий, са рециклируеми. Средно почти 60% от всички PET бутилки, пуснати на европейския пазар, се събират за рециклиране[1], като РЕТ е с най-високата степен на рециклиране спрямо всяка друга пластмасова опаковка, използвана в Европа. Въпреки че представляват ценен ресурс, и до днес тези опаковки продължават да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Ние сме убедени в необходимостта от действия за драстично увеличаване на събирането, както и за висококачественото сортиране и рециклиране на PET бутилките. Празните бутилки са ценен ресурс и не следва да се разглеждат като отпадък.

Ето защо производителите на натурални минерални и изворни води в Европа смятат, че PET бутилките трябва да получат втори живот. Поради това EFBW обявява следните доброволни ангажименти за периода до 2025 г.:

• Събираемост на 90% от всички PET бутилки като средна стойност за ЕС до 2025 г.

Осигуряване събирането на PET бутилките означава, че те могат да бъдат използвани за производство на нови бутилки или за други продукти. Европейската индустрия на бутилираните води ще бъде движеща сила заедно с всички участници в процеса на управление на отпадъците;

АПБНБ подкрепя усилията на европейската общност в използването на отпадъците като ресурс. Нашата индустрия има редица ангажименти по отношение на устойчивостта и следва комплекс от мерки като част от разширената отговорност на производителя, обхващайки всички аспекти на въздействието от дейността.

Ние сме сред пионерите на функциониращата система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в България, както и нейна важна част. Не само изпълняваме заложените цели, но и системно повишаваме достигнатите нива на рециклиране на отпадъците – индивидуално в рамките на фирмените политики и колективно – чрез активното си участие в подкрепа на разделното събиране и оползотворяване на отпадъка. Освен с финансовите си ангажименти, с иновациите и с решенията, които прилагаме за улесняване събирането на опаковките и създаване на поведенчески модели в тази връзка, с личния си пример на ниво компания и служители, ние също така инвестираме в информационни и образователни инициативи, насочени към засилване вниманието на потребителите и осъзнаване на важната роля, която те имат в постигането на общите цели.

Представяйки доброволните ангажименти на индустрията, Президентът на EFBW Жан-Пиер Дефис отбеляза: "Като се основаваме на дългогодишния си устойчив подход към управлението на ресурсите, ние се ангажираме да постигнем тези действия в целия сектор. PET бутилките вече са с най-висока степен на рециклиране спрямо всеки друг пластмасов материал за опаковки в ЕС. Но дори и една бутилка да завършва като отпадък, е твърде много." Той добави: "Ще се предприемат съгласувани, координирани усилия от страна на много различни участници във веригата на формиране на стойността, за да се стигне до положителна промяна. Членовете на EFBW са целеустремени и амбицирани да бъдат двигател за постигането на желания резултат.“

За да гарантира изпълнимостта на поетите ангажименти, EFBW възнамерява да работи с всички заинтересовани страни, включително с Рециклаторите на пластмаси в Европа - Plastics Recyclers Europe (PRE).

Президентът на PRE, Тон Еман, приветства инициативата на EFBW: "През последните години производителите на бутилирана вода са водещи в кръгооборота на PET. Рециклаторите с нетърпение очакват да се впуснат това ново пътуване. Днес рециклиращите PET компании нямат достатъчно изходна суровина, за да захранват пазара. Драстичното подобряване на събираемостта и качественото сортиране е от приоритетно значение. "

За да гарантира прозрачност и отчетност, EFBW ще докладва редовно за напредъка по обявените днес ангажименти.

 За АПБНБ:

АПБНБ представлява над 70% от пазара в сектора, включително на бутилирани води, обединявайки повече от 22 години малки, средни и големи български и мултинационални компании със съществен принос към развитието на българската икономика. Нашите членове – 23 компании, са утвърдени, социално-отговорни компании, формиращи европейския облик на индустрията в страната.

АПБНБ е признат и отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа на устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора.

Асоциацията е пълноправен, активен и уважаван член на европейските браншови организации в сектора.

За EFBW:

EFBW е гласът на индустрията за бутилирана вода, имаща за цел да промотира уникалните качества на натуралните минерални и изворни води и на здравословните навици за хидратация пред институциите на ЕС и международните организации.

Чрез своите членове - национални браншови асоциации и водещи компании за бутилирана вода, EFBW представлява почти 600 производители на натурални минерални и изворни води в цяла Европа. В EFBW членуват 26 национални браншови асоциации и 7 компании – индивидуални членове.

Европейските производители на натурални минерални и изворни води имат значим опит в устойчивостта, включително грижливото водочерпене и всеобхватна защита на находищата в сътрудничество с местните общности.

За PET

PET, или полиетилен терефталат, е лека, 100% рециклируема пластмасова смола, която обичайно се използва като материал за бутилки за вода и други напитки. Напълно безопасен, PET запазва натуралните качества на природните води, като същевременно помага на потребителите да останат хидратирани по всяко време и навсякъде.

R-PET е PET, произведен от опаковки, които са събрани след употребата на напитките и рециклирани. Той може да бъде интегриран в производството на нови бутилки или други продукти.

[1] Petcore Europe (18.12.2017) PET collection and recycling rates in Europe significantly increase in 2016: https://www.petcore-europe.org/news/pet-collection-and-recycling-rates-europe-significantly-increased-2016

Компаниите приветстват ръководения от Европейската комисия процес за оценка на схемите за етикиране и призовават за хармонизиран подход в цяла Европа, който да подкрепи информирания избор на храна

БРЮКСЕЛ, 3 Май 2018 – Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, The Coca-Cola Company и Unilever потвърдиха плановете си за тестово въвеждане на Усъвършенствана система за етикетиране на хранителния състав с цветово кодиране (ENL) в избрани страни от ЕС в непрекъснато сътрудничество с държавите-членки на ЕС и съответните заинтересовани страни. Резултатите от тези тестове в реално време ще подпомогнат процеса на ЕС за оценка на възможностите за хармонизирано етикиране в Европа, който беше стартиран на 23 април 2018 г. на съвместно заседание на ЕС за етикиране на хранителния състав върху опаковките.

Надграждане над работещи добри практики

ENL схемата е доброволна инициатива, отворена за всяка организация, която цели да подпомогне избора на по-здравословни храни чрез предоставяне на опростена, лесна за разбиране и съдържателна информация за хранителния състав на храните и напитките. ENL надгражда вече съществуващата в ЕС монохромна схема на препоръчителен дневен хранителен прием, която е позната на над 500 млн. потребители, като добавя цветове към стойностите, които отразяват хранителното съдържание на действително консумирана порция[1].

Предлаганият етикет ще предостави на потребителите точна информация какво се съдържа в действително консумираната от тях порция храна. В отсъствието на общоевроейска дефиниция за размер на порция, ENL компаниите потърсиха научна експертиза за разработването на надеждна методология за определянето на референтен размер на порция за храни и напитки в ЕС. ENL схемата е разработена така, че да надгради това, което вече се използва от потребителите, да е в съответствие със законодателството на ЕС и да бъде приложима в целия ЕС.

Потребителят е на първо място

ENL схемата беше разработена през изминалата година, като през този период участващите компании се консултираха с научни експерти и специалисти по храненето, сътрудничиха си със страни-членки, неправителствени организации и други заинтересовани страни от обществеността, за да предоставят обективна обратна връзка. Преди всичко основен двигател за ENL бяха потребителските възприятия. Първоначалното предложение възникна в резултат на факта, че цветните етикети имат потенциала да увеличат броя на хората, правещи здравословен избор с 18%, което води до 4% намаление на приема на калории.[2]

Наскоро беше проведено проучване за модела ENL, което обхвана 3500 потребителя в 7 страни-членки на ЕС. То доведе до следните заключения:

Докладът от проучването е публикуван на интернет страницата на ENL: https://evolvednutritionlabel.eu/ 

ENL като принос към дебата в ЕС

Участващите компании приветстват факта, че на 23 април Европейската комисия проведе многостранна среща за обсъждане на различните подходи за етикиране, по време на която ENL схемата беше представена заедно с други смеми за етикиране на хранителния състав. Компаниите оценяват отворената и конструктивна обратна връзка от тази платформа и се ангажират да дадат своя принос на предстоящи срещи, обявени от Европейската комисия. Участниците в ENL схемата твърдо вярват, че това ще позволи диалог около всички предлагани схеми за етикиране на хранителния състав в Европа и в крайна сметка ще доведе до по-координиран, общоевропейски подход за етикиране на хранителния състав върху опаковките.

Компаниите също така призовават Европейската комисия да определи размери на порция, както се изисква в Регламента за предоставяне на хранителна информация на потребителите. Към днешна дата в Европа няма стандартизирани или регламентирани размери за порция, въпреки че производителите на хранителни продукти вече предоставят на потребителите информация на порция. Хармонизацията в тази посока би осигурила яснота за потребителите и сигурност за бизнеса. В отсъствието на общоевроейска дефиниция за размер на порция, ENL компаниите потърсиха научната експертиза за разработването на надеждна методология за определянето на референтен размер на порция за храни и напитки в ЕС. Надяваме се, че Европейската комисия и многостранната платформа ще направят преглед на постигнатия напредък за определяне на размер на порция и ще публикуват препоръка своевременно.

Тестове в подкрепа на европейския процес

Сътрудничеството на ENL компаниите със заинтересованите страни, вкл. правителствени институции, показа отвореност към идеята за тестване на влиянието на етикета върху потребителското разбиране, информираност и поведение.

Всяка компания в схемата може да комуникира отделно тестовете в избрани страни-членки на ЕС, както и да събере и сподели обратна връзка за приключване на тестовете в съответствие с конкурентното право на ЕС.

ENL етикетът ще започне постепенно да се появява на рафтовете на магазините до края на 2018 г., а компаниите очакват да съберат данни за потребителските възприятия до края на 2020 г.

[1] Това се отнася до подхода на ENL, базиран на обобщаването на данни от потребителски проучвания в Европа и предоставящ размер на порция, който отразява средната консумация на даден продукт.

[2] Проучване на ОИСР за затлъстяването (2017)

Световният ден на водата, на 22 март всяка година, насочва към вниманието към значението на водата. Темата тази година "Природата за водата", изследва природосъобразните решения на предизвикателствата, свързани с водата, които срещаме през 21-ви век.

Повредените екосистеми оказват влияние върху количеството и качеството на водата, която е на разположение за консумация от човека. Днес 2,1 милиарда души живеят без безопасна питейна вода у дома, което засяга тяхното здраве, образование и поминък.Цел 6 за устойчиво развитие ангажира света да гарантира, че всеки ще има достъп до безопасна вода до 2030 г. и включва цели за опазване на природната среда и намаляване на замърсяването.

Решенията, основани на природата, имат потенциал да решат много от нашите предизвикателства, свързани с водата. Трябва да направим още много с "зелената" инфраструктура и да я хармонизираме с "сивата" инфраструктура, където е възможно. Засаждането на нови гори, връщането на реките към заливните ни води и възстановяването на влажните зони ще ребалансират водния цикъл и ще подобрят човешкото здраве и поминъка.

Световен ден на водата 2018 - Отговорът е в природата

Уважаеми дами и господа,

АПБНБ в сътрудничество с Германо-Българската индустриално-търговска камара и представителя на Мюнхенския панаир в България отправя покана за участието Ви е DRINKTEC 2017.

Дигитализацията промени както производството на машините, така и производство на напитки. Идва следващата революция: Индустрия 4.0. Какви шансове ще получи от нея световната индустрия на напитки и течни храни, ще покаже в детайли изложението drinktec 2017 от 11-ти до 15-ти септември 2017 г. в Мюнхен.

„На изложението drinktec темата за възможните решения за по-нататъшното дигитализиране на производството със сигурност ще бъде от основните, точно защото оптимизирането на производствения процес, както и максималната ефективност при използването на енергия и суровини стоят в основата на Индустрия 4.0“ , казва Рихард Клеменс, председател на браншовата асоциация ВДМ за машини за произвидство на храни и опаковане.

Индустрия 4.0 внедрява приложението на интернет технологиите за комуникация между хора, машини и продукти. В едно умно предприятие машините осигуряват самостоятелно информация за състоянието на всички важни процеси и системи в него. Едновременно с това те комуникират помежду си и се намесват коригиращо и оптимизиращо в производствената дейност. Чрез независимо управление на производството отпадат загубата на време и бездействието на машините, които се натоварват оптимално при намален разход на енергия.

Наличието на представители от катедрата по Технология на напитките (TUM), катедрата по Техника на опаковане на хранителните продукти (TUM), Fraunhofer IWU- проектна група RMV, Баварската федерална пивоварна Weihenstephan, Software AG, Krones AG, ProLeiT AG, Siemens AG, Till GmbH, Yaskawa Europe GmbH и Zimmer Group, прави drinktec 2017 водещо изложение за индустрията за производство на течни храни и напитки и задължително място за посещение.

При анкета от изложението drinktec 2013, 97 процента от запитаните са оценили много високо наличието на такъв сегмент с представители в бранш автоматизираща и информационна техника. Изложителите потвърждават изцяло тази положителна оценка. „Изложението drinktec е международната топ-платформа, където да обсъдим бъдещата посока на автоматизацията с нашите две групи клиенти: производителите на напитки и индустрията на доставчиците. Така може да се придобие една по-ясна картина в каква насока е необходимо да се развиват дигиталните технологии.“, казва Холгер Шмидт от Endres+Hauser.

Така вече повече от 60 години изложението drinktec в Мюнхен е водещото световно изложение в производство на напитки и течни храни. На всеки четири години тук се поставят основите на бъдещето и браншът получава нови импулси за своя бизнес.

Спестите до 50% от цената на входната карта сега и ще получите директен достъп до панаира: http://www.drinktec.com/trade-fair/for-visitors/ticket-purchase-and-ticket-prices/index.html

Очакваме Ви в Мюнхен!

За справка и допълнителна информация:

Кремена Вълчева – Представител на Мюнхенския панаир в България

тел.: +359 2 816 30 27

kremena.valcheva@ahk.bg

Днес, Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) потвърди, че ще работи върху установяването на безопасни препоръчителни максимални нива за дневен прием на добавени захари.

Научното становище се очаква да бъде публикувано в началото на 2020 година. EFSA трябва да установи стойносткоято не води до неблагоприятни за здравето ефекти и която е научно обоснована и отчита дневния прием на добавени захари от всички източници. Две обществени консултации са планирани да се състоят през 2018 и 2019 година.

Припомняме, че през 2016 година, 5 северни държави (Швеция, Финландия, Норвегия,Исландия и Дания) отправиха искане към EFSA да установи референтна хранителна стойност за добавените захари.

Под «Добавени захари от всички източници» се включват: захарозата, фруктозата, глюкозата, както и глюкозния сироп, високо-фруктозния сироп, и други захарни продукти, консумирани самостоятелно или добавени по време на обработката и производството на храната.

Неблагоприятните за здравето ефекти, които ще бъдат разгледани са: телесното тегло, непоносимост към глюкоза и инсулинова чувствителност, диабет тип 2, рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, както и зъбен кариес. Своите оценки EFSA ще направи за население в общо добро здравословно състояние, включително деца, подрастващи, възрастни и хора и в напреднала възраст. Становището на EFSA има за цел да напътства Държавите членки при определянето на препоръки за прием на добавени захари и разработването на ръководства за физиологични норми за хранене на населението.

ОСНОВАНИЕ:

През 2010, EFSA публикува свое Научно становище за референтния хранителен прием на въглехидрати и хранителни фибри, които включват и захарта. По това време, налични доказателства бяха недостатъчни за да бъдат определени максимални дневни нива на прием за захари общо и за добавени захари. От тогава са се появили нови научни доказателства. Също така, нараства общественият интерес към влиянието на консумацията на съдържащи захар храни върху човешкото здраве.  

UN-Water - координационният механизъм на Обединените Нации по всички въпроси, свързани с пресните води, напомня днес за необходимостта да вложим повече усилия за намаляване количеството на отпадни води и увеличаване повторната им употреба.

Защо отпадните води?

В световен мащаб, по-голямата част от всички отпадни води от нашите домове, градове, промишлеността и селското стопанство, се връщат обратно в природата, без да бъдат пречиствани или използвани повторно. Това води до замърсяване на околната среда и загуба на ценен възстановим ресурс.

Отговорното поведение на всеки индивид, група и организация изисква да намалим количеството на отпадни води и да ги използваме повторно, когато е възможно. Така ще спомогнем за постигането на цел 6 от Глобалния план за устойчиво развитие, а именно: намаляване на половина на непречистените отпадни води, повишаване рециклирането на водата и безопасната й повторна употреба.

Повече данни и информация можете да получите от подготвената от UN-Water брошура, достъпна за изтегляне: Брошура на UN-Water за Световния Ден на Водата 2017.