УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ДЕВИН“ ЕАД

ОБЕКТ:   Разширение и реконструкция на "Производствена база за бутилиране на мин. вода" в УПИ V- за произв. база   за бут. на минерална вода и здр. възст. център /ПИ с идентификатор 20465.501.11/, кв. 2 по плана на гр. Девин, общ. Девин
 ПОДОБЕКТ: Водоподготовка

Обектът на инвестиционното предложение се намира в поземлен имот 20465.501.11 по кадастралната карта на гр. Девин, община Девин с площ от 17401 кв.м., който имот е собственост на „Девин“ ЕАД. За имота е отреден УПИ V-За производствена база за бутилиране на минерална вода и здравно възстановителен център по плана на гр. Девин. Върху имота има съществуващи сгради: Цех № 5 за бутилиране на минерална води /сграда с идентификатор 20465.501.11.6/ и Склад готова продукция и спомагателни материали /сграда с идентификатор 20465.501.11.7/.

Инвестиционното предложение обхваща строителство на нова обслужваща сграда, със застроена площ - 137,40 кв. м. в която ще се разположи инсталацията за водоподготовка на водата предназначена за бутилиране. Сградата е долепена до съществуваща сграда Склад готова продукция и спомагателни материали /сграда с идентификатор 20465.501.11.7/. - Бутилково отделение, в близост до буферните резервоари за вода.

Предвижданото строителство е върху съществуваща производствена площадка - основният предмет на дейност на „Девин“ ЕАД е бутилиране на минерална, изворна и трапезна вода.

Предвидените строително - монтажните работи ще се извършват на собствен терен - имот 20465.501.11, върху който няма сервитутни ограничения.

Новата сграда е с разгъната застроена площ 137,40 кв. м.

В нея ще се преместят съществуващите инсталации:

  1. Инсталация за механично пречистване на изворна вода за бутилиране – Филтърни групи за грубо и фино филтриране, с което се постига крайно очистване до 1 µm на частиците.
  2. Инсталацията за премахване на съдържащия се в минералната вода серен диоксид чрез озониране - метод разрешен за „Девин“ ЕАД от Министерството на здравеопазването.
  3. CIP инсталацията за вътрешно измиване и дезинфекция на продуктовите тръбопроводи, съдове и пълначни машини.

Преместването се налага с цел включването на съществуващите инсталации към единна автоматична система за управление на процесите.

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др. подобни).

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на съществуващата производствена площадка на фирмата.

До момента не е установена връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Обектът не е в близост до и не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, Не се очаква трансгранично въздействие.

Не се налага промяна на съществуваща или строителство на нова пътна инфраструктура.

При строителството ще се ползват собствени площадкови електрически и ВиК мрежи и няма да се искат нови мощности за ел. енергия и вода.

Площадката е водоснабдена от съществуващо отклонение на обществен водопровод.

Новото инвестиционно предложение не е свързано с постоянно работно място и няма необходимост от ползване на вода за питейно битови и производствени нужди.

Инвестиционното предложение няма да промени съществуващата връзка с обществения водопровод.

Водоподготовката третира само минерална вода за бутилиране, в разрешените за фирмата количества.

Новото инвестиционно предложение няма да промени досега ползваните количества минерална и изворна вода.

В процеса на реализация на обектите, предмет но това инвестиционна предложение ИП и в процеса на експлоатация, не се очаква да са налични опасни вещества от Приложение № 3 към ЗООС.

В следствие от експлоатацията, на площадката не се очаква отделяне на емисии вредни вещества във въздуха, които да доведат до замърсяване на околната среда.

По време на строителството ще се генерират отпадъци, които ще се извозват на място, посочено от местните власти.

В проекта ще се разработи част ПУСО, в който ще се посочи количеството и третирането на строителните отпадъци.

  1. Строителни отпадъци
  1. Битови и производствени отпадъци:

Новото инвестиционно предложение няма да генерира битови отпадъци по време на експлоатация.

Няма да се формират битови или производствени отпадъчни води.

В новото инвестиционно предложение няма да се използват опасни химични вещества.

Инвестиционното предложение не попада в обхват на чл.99б и глава 7, раздел I от ЗООС.