ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НА 19-ЛИТРОВИ ГАЛОНИ ЗА ВОДА „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ РЕАЛИЗИРА ПИЛОТНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ

По данни на Евростат, българската икономика е на последно място в ЕС по производителност на ресурсите (БВП/Използвани ресурси). Високите нива на разходване на природни ресурси в производствата и ниската степен на екологосъобразност на предприятията се дължи на остарели технологии и ограничен достъп до иновативни производствени практики.

Чрез реализацията на проект „Подобряване на ресурсната ефективност в „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, единственият в страната производител на 19-литрови галони от поликарбонат за вода „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ разреши проблемите си с ресурсната ефективност като внедри в производството си пилотна за България технология за смесване на свежата суровина с 30% преработен поликарбонат на флейк.

Иновативната технология е имплементирана в закупената по проекта Едностъпкова издувна машина NISSEI ASB 650 EXHS. Производителят на машината NISSEI ASB Machine Co.,Ltd е световен лидер в производството на едностъпкови издувни машини и съвместно със своите клиенти – производители на бутилки и опаковки за хранително вкусовата, фармацевтичната и други промишлености непрекъснато разработва и внедрява в машините си иновативни технологични решения.

Пилотният за страната елемент се състои в употребата на преработен поликарбонат на флейк. Към момента, в България няма друг производител, който да използва преработена суровина в производството на поликарбонатни бутилки за хранително - вкусовата промишленост.

Внедряването на технологията в производството на „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ донесе значителни ползи за компанията:

  • Спестяване на 30% първичен материал, чрез влагане на преработен поликарбонат на флейк: шнекът на новата машина е с изцяло променена конструкция, пригодена за хомогенизиране на преработен поликарбонат със свежи гранули, загрявайки и разтопявайки материала при строго контролирана по-висока температура на топене, без това да доведе до неговото изгаряне. По този начин се получава хомогенизирана разтопена поликарбонатна смес с високо качество.
  • Повишаване на производствения капацитет с 60%, спрямо възможностите преди реализацията на проекта.
  • Предотвратяване образуването на 100% от отпадъка при производството на галоните: машината е с нов тип хидравлика. Гребните маслени помпи са заменени от турбинни, увеличена е работната площ на зоната за издуване, основните компоненти по електрониката са защитени от загряване и прегряване. Управляващият софтуеър е от най - ново поколение и задава необходимите настройки с изключителна прецизност, като осигурява пълна синхронизация на процеса и допринася за прекратяването на образуване на технологичен брак.

Постигнатите резултати показват, че подобряването на ресурсната ефективност не е самоцел, продиктувана от актуални към момента стремежи за демонстриране на „зелени“ практики, а изключително мощен инструмент за цялостно подобряване на производствените процеси в предприятията и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Много от технологиите за подобряване на ресурсната ефективност, включително и приложената от „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“ са достъпни и лесно могат да бъдат имплементирани в производствата и на други производители от бранша.

Демонстрирането на положителният ефект от реализацията на подобни технологии и мултиплицирането на постигнатите резултати е и една от основните цели на проекта и на „ХЕЛФИ ПЛАСТИКС“, като компания – лидер в производството на галони за минерална вода.