ИНСТИТУТ ПО КРИОБИОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

гр. София 1407
бул. "Черни връх" № 53
Директор: проф. д-р инж. Габриела Маринова
тел: +359 2 868 13 63
тел: +359 2 868 33 52, +359 2 955 64 71
факс: +359 2 868 33 73
е-mail: director@ikht.bgibhi@speedbg.net
http://www.ikht.bg

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София към Селскостопанска академия извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, на биологично активните вещества за растениевъдството. Разработва, експериментира и внедрява нови продукти, технологии и методи за анализ и оценка за производство и преработка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия, растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, пиво и други напитки.

В областта на криобиологията и лиофилизацията изследва механизмите на криопротекция; разработва технологии за производство на медицински и ветеринарно-медицински биопрепарати, лиофилизирани и специални храни за здравословно, профилактично и професионално хранене и за хранене при екстремни условия; извършва лиофилизация на опитни партиди храни, биопродукти и биопрепарати.

В областта на технологията на храните от растителен произход осъществява дейност, свързана с технологията, качеството и безопасността на брашната, хлебните изделия и специализираните храни на зърнена основа.

В областта на технологията на храните от животински произход работи по технологията, качеството и безопасността на млякото, млечните продукти и мазнините; разработва и внедрява технологии за асортименти на месна основа за масово и специализирано хранене.

В областта на технологията на пивото и напитките работи по технологията, качеството и безопасността на пивоварния ечемик, хмела, малца, пивото, функционалните, алкохолни и безалкохолни напитки; изследва пивоварно-технологичните показатели на нови европейски и български сортове пивоварен ечемик; провежда микробиологични изследвания.

В областта на биологично активните вещества за земеделската практика разработва технологии на биологично активни вещества за стимулиране растежа и биозащитата на културните растения.

ИКХТ разполага с добра специализирана изследователска база и висококвалифициран персонал. Популяризира научните резултати и постижения чрез участие в научни форуми на национално и международно равнище, чрез медийни изяви, интернет и различни форми на съвременната рекламна дейност.

ИКХТ е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация за обучение в образователна и научна степен „Доктор” по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите.

Институтът по криобиология и хранителни технологии има значителен принос за развитието на съвременните хранителни технологии, качеството и безопасността на храните и напитките в страната. Създадени са повече от 50 технологии за производство на обикновени, оригинални, специални, нискоалкохолни, безалкохолни, билкови и пшенични пива. Разработени са технологии и асортименти стерилизирани, сушени, замразени, диетични и функционални храни, технологии за получаване на ръжено–пшенични, диетични и профилактични видове хляб. Създадени са повече от 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на човека, лиофилизирани биостимуланти предназначени за спортисти, здрави и болни хора, за профилактика и лечение на метаболитни заболявания. В ИКХТ са разработени и космическите храни за полетите на българските космонавти, с което България става третата страна в света, притежаваща технологии за това. Създадени са и редица биопрепарати за медицинската и ветеринарната практика и биологично-активни вещества за приложение в растениевъдството. Една част от тях са защитени с авторски свидетелства и патенти за изобретения.