БУЛЕКОПАК АД

гр. София 1528
ул. „Подпоручик Йордан Тодоров" № 4, ет 1
тел: +359 2 944 19 00; +359 2 489 46 16; +359 2 489 46 17
факс: +359 2 846 81 38
e-mail: office@bulecopack.com 
www.bulecopack.com 

Организирането и изграждането на системи за разделно събиране е основна част от дейността на Булекопак АД. Стремежът на организацията е да наложи по-съвременно и адекватно управление на отпадъците, обхващайки целия цикъл на опаковките - от пускането им на пазара до рециклиращите предприятия. Целта е да бъдат събрани всички отпадъци от опаковки, за да не попадат на депата за битови отпадъци, а да бъдат рециклирани и/или оползотворени.

Повече от 1900 дружества, пускащи на пазара опаковани стоки, се довериха на Булекопак за колективно изпълнение на задълженията им по разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Булекопак:

- организира и управлява дейности по разделно събиране, транспортиране, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки;

- организира и осъществява информационни и образователни кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от  опаковки;

- изготвя и реализира  образователни програми, насочени към детските заведения и учебни институции, целящи популяризиране на  дейностите по разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки.За дейностите по транспортиране, сортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки Булекопак работи само с утвърдени предприятия, притежаващи всички необходими лицензи и разрешения.

КАТЕГОРИИ