КЛУБ НА БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН И НАУЧЕН ЕЛИТ
гр. София 1000
ул. ”6-ти септември” № 35
тел./факс: +359 2 850 82 24
тел.: +359878 575 156,
тел.: +359888 314 555
e-mail: expertsbg@gmail.com

Съвета на европейската научна и културна общност в сътрудничество с Клуба на българския научен и културен елит, подкрепя интелектуалния потенциал на отделните институти на БАН и на по-големите Университети, които са отличени от Съвета със “ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за принос към развитието на българската наука.

В тази връзка, заедно с многобройните съвместни проекти, Съветът възложи и разработи два ИНОВАТИВНИ хранителни продукта, базирани на уникалните дадености на българския пчелен мед и на Мурсалския чай, който е ендемит.

Първият продукт:

Безалкохолна негазирана напитка с пчелен мед – регистрирана с Търговска марка “HoneyBear”.

Концепцията и рецептурата са разработени в сътрудничество с Биологическия факултут на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Университета по хранителни технологии – Пловдив.

http://www.honeybear.free.bg/  

Вторият продукт:

Бисквити “Медини” с Мурсалски чай.

Иновативната концепция и произведството се реализилат в сътрудничество с Института по физиология на растенията и генетика при БАН и Университета по хранителни технологии – Пловдив.

http://medini.free.bg

В бъдеще се планира разработването на още нови и иновативни продукти в сътрудничество с три института на БАН и с Университета по хранителни технологии – Пловдив.

КАТЕГОРИИ

гр. София 1407
бул. "Черни връх" № 53
Директор: проф. д-р инж. Габриела Маринова
тел: +359 2 868 13 63
тел: +359 2 868 33 52, +359 2 955 64 71
факс: +359 2 868 33 73
е-mail: director@ikht.bgibhi@speedbg.net
http://www.ikht.bg

Институтът по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София към Селскостопанска академия извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на криобиологията и лиофилизацията, хранителните технологии, качеството и безопасността на храните и напитките, на биологично активните вещества за растениевъдството. Разработва, експериментира и внедрява нови продукти, технологии и методи за анализ и оценка за производство и преработка на зърнени храни, хлебни, тестени и сладкарски изделия, растителни и животински мазнини, месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, пиво и други напитки.

В областта на криобиологията и лиофилизацията изследва механизмите на криопротекция; разработва технологии за производство на медицински и ветеринарно-медицински биопрепарати, лиофилизирани и специални храни за здравословно, профилактично и професионално хранене и за хранене при екстремни условия; извършва лиофилизация на опитни партиди храни, биопродукти и биопрепарати.

В областта на технологията на храните от растителен произход осъществява дейност, свързана с технологията, качеството и безопасността на брашната, хлебните изделия и специализираните храни на зърнена основа.

В областта на технологията на храните от животински произход работи по технологията, качеството и безопасността на млякото, млечните продукти и мазнините; разработва и внедрява технологии за асортименти на месна основа за масово и специализирано хранене.

В областта на технологията на пивото и напитките работи по технологията, качеството и безопасността на пивоварния ечемик, хмела, малца, пивото, функционалните, алкохолни и безалкохолни напитки; изследва пивоварно-технологичните показатели на нови европейски и български сортове пивоварен ечемик; провежда микробиологични изследвания.

В областта на биологично активните вещества за земеделската практика разработва технологии на биологично активни вещества за стимулиране растежа и биозащитата на културните растения.

ИКХТ разполага с добра специализирана изследователска база и висококвалифициран персонал. Популяризира научните резултати и постижения чрез участие в научни форуми на национално и международно равнище, чрез медийни изяви, интернет и различни форми на съвременната рекламна дейност.

ИКХТ е акредитиран от Националната агенция по оценяване и акредитация за обучение в образователна и научна степен „Доктор” по 4 научни специалности: „Технология на месните и рибните продукти”, „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”, „Технология на биологично-активните вещества” и „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнените продукти и смесите.

Институтът по криобиология и хранителни технологии има значителен принос за развитието на съвременните хранителни технологии, качеството и безопасността на храните и напитките в страната. Създадени са повече от 50 технологии за производство на обикновени, оригинални, специални, нискоалкохолни, безалкохолни, билкови и пшенични пива. Разработени са технологии и асортименти стерилизирани, сушени, замразени, диетични и функционални храни, технологии за получаване на ръжено–пшенични, диетични и профилактични видове хляб. Създадени са повече от 60 вида лиофилизирани функционални храни за подобряване на здравословния статус на човека, лиофилизирани биостимуланти предназначени за спортисти, здрави и болни хора, за профилактика и лечение на метаболитни заболявания. В ИКХТ са разработени и космическите храни за полетите на българските космонавти, с което България става третата страна в света, притежаваща технологии за това. Създадени са и редица биопрепарати за медицинската и ветеринарната практика и биологично-активни вещества за приложение в растениевъдството. Една част от тях са защитени с авторски свидетелства и патенти за изобретения.

гр. Пловдив 4002
бул. "Марица" № 26
Kатедра „Технология на виното и пивото”
доц. д-р Мария Кънева
e-mail: m_kaneva@abv.bg
www.uft-plovdiv.bg 

Катедра „Технология на виното и пивото” към Университет по хранителни технологии – Пловдив

Катедра „Технология на виното и пивото” е акредитирана да обучава студенти в трите степени на висшето образование – бакалавър и магистър по специалностите „Технология на виното и пивото” и „Технология на ферментационните продукти” (втората с преподаване на френски език), както и доктор по докторска програма „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”. Повече от шейсет години в катедрата се подготвят кадри с технологична насоченост за значими отрасли на хранително-вкусовата промишленост, каквито са производството на безалкохолни напитки, пиво, вино и високоалкохолни напитки. Специалностите по които се обучават студентите в катедрата са едни от най-желаните и търсени в УХТ – Пловдив. Голяма част от завършилите са намерили своята професионална реализация и са допринесли за развитието на безалкохолната индустрия в България. Първият председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България – г-н Милчо Бошев, е възпитаник на катедрата. Редица наши студенти и към момента работят в предприятия от бранша – А и Д Комерсиал ЕООД, БК Горна баня ООД, Девин АД, Кока-Кола ХБК България АД, Куадрант Бевъриджис България АД, Нова трейд ЕООД, Хисар Милениум ООД и др.

Колективът на катедрата винаги се е стремял да поддържа високо качество на обучение, което е предпоставка за успешната реализация на младите специалисти. Професионалното развитие на преподавателския състав, обновяването на учебния материал и материално-техническата база, тясното сътрудничество с предприятията и браншовите организации са в основата на доброто обучение. През последните години към колективът на катедрата се присъединиха млади колеги, които успешно преминаха обучението в третата степен на висше образование – доктор. Увеличи се и броят на доцентите. Един от преподавателите защити дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на науките”.

В катедрата се провежда активна научно-изследователска работа и иновационна дейност. Работи се по научно-изследователски проекти с международно и национално финансиране към фонд „Научни изследвания” на МОН, както и такива финансирани от фонд „Наука” към УХТ. Екипи от катедрата участват в разработването на научно-изследователски, приложни, експертни и консултантски теми и проекти съвместно с различни предприятия от отделните браншове. Активно участие в научно-изследователската работа имат докторантите и немалко студенти, обучавани в бакалавърска и магистърска степен. За последните пет години преподавателите от катедрата са издали четиринадесет учебника и учебни помагала.

Катедра „Технология на виното и пивото” работи в тясно сътрудничество с Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България още от самото ú създаване. Основателят на дисциплината „Технология на безалкохолните напитки” – доц. Георги Владимиров е дългогодишен консултант на Асоциацията и на редица предприятия от бранша. Преподавателската дейност в тази област и контактите с Асоциацията и бранша продължава доц. Мария Кънева. От 2008 година между АПБНБ и УХТ – Пловдив и в частност катедра „Технология на виното и пивото” е сключен договор за взаимно сътрудничество. През тези години, десет от студентите обучавани в специалност „Технология на виното и пивото” са били стипендианти на Асоциацията. След завършването си осем от тях са започнали работа по специалността, основно в предприятия от бранша. Двама студенти са спечелили награда от АПБНБ за най-добър дипломен проект. Асоциацията подпомага катедрата при провеждане на практическо обучение в различни фирми – производители на безалкохолни напитки, със спонсорство и др.

В резултат на съвместната дейност между Асоциацията и катедрата, както и лабораторията с ръководител – проф.д.т.н. Алберт Кръстанов към УХТ, бе осъществено изследване на съдържанието на кофеин в предлаганите на пазара енергийни напитки и напитки тип „кола”. Работата по проекта бе реализирана с активното участие на студенти от специалност „Технология на виното и пивото”. В изследването бяха обхванати 36 безалкохолни напитки тип „кола” и на 46 енергийни безалкохолни напитки. Това е първото по рода си изследване на безалкохолни напитки от българския пазар и дава обективна информация за количеството кофеин което се приема с определена доза напитка тип „кола”. Информацията е от интерес за потребителите, производителите на напитки, научни и образователни институции, диетолози.