гр. София 1528
ул. „Подпоручик Йордан Тодоров" № 4, ет 1
тел: +359 2 944 19 00; +359 2 489 46 16; +359 2 489 46 17
факс: +359 2 846 81 38
e-mail: office@bulecopack.com 
www.bulecopack.com 

Организирането и изграждането на системи за разделно събиране е основна част от дейността на Булекопак АД. Стремежът на организацията е да наложи по-съвременно и адекватно управление на отпадъците, обхващайки целия цикъл на опаковките - от пускането им на пазара до рециклиращите предприятия. Целта е да бъдат събрани всички отпадъци от опаковки, за да не попадат на депата за битови отпадъци, а да бъдат рециклирани и/или оползотворени.

Повече от 1900 дружества, пускащи на пазара опаковани стоки, се довериха на Булекопак за колективно изпълнение на задълженията им по разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Булекопак:

- организира и управлява дейности по разделно събиране, транспортиране, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки;

- организира и осъществява информационни и образователни кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от  опаковки;

- изготвя и реализира  образователни програми, насочени към детските заведения и учебни институции, целящи популяризиране на  дейностите по разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки.За дейностите по транспортиране, сортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки Булекопак работи само с утвърдени предприятия, притежаващи всички необходими лицензи и разрешения.

КАТЕГОРИИ

гр. София 1750
бул. "Цариградско шосе" № 60, ет. 1
Бизнес център "АВИ СЕТ"
Телефон: +359 2 40 19 100
E-mail: office@ecopack.bg
www.ecopack.bg

„ЕКОПАК България” е най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България със статут на акционерно дружество, което не разпределя печалба. В организацията членуват повече от 1200 български и мултинационални компании. Основната цел на ЕКОПАК е управлението на процесите по събиране, сортиране и рециклиране на декларирани от клиенти на организацията отпадъци от опаковки и постигане на задължителните цели по рециклиране и оползотворяване, заложени в Закона за управление на отпадъците.

От създаването си през февруари 2004 година до днес, вече 12 години е лидер на българския пазар, с пазарен дял 42%.

Екопак е единствената Организация в България, която е член на PRO Europe (Организацията даваща правото за ползване на знака „Зелена точка“) и създател на EXPRA (Алианс на разширената отговорност на производителя), както и единствената с внедрени интегрирани системи на управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 и по отношение на околната среда БДС EN ISO 14001:2005, предлага на членовете си богата гама услуги съобразени с най-високите световни стандарти.

ЕКОПАК създава и управлява заедно с общините, с които има сключени договори, системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Към момента работи в 64 общини с население от 2 535 770 жит. и има разположени над 15’500 бр. цветни контейнера. Има изградени 15 сортиращи инсталации и сключени договори с 27 рециклиращи предприятия на територията на Р България.

Като част от своята работа, ЕКОПАК организира мащабни информационно-образователни кампании и работи активно, за да повиши знанията на гражданите за разделното събиране и рециклиране на отпадъците и да ги мотивира да се грижат за чистотата на своя град и опазването на природните ресурси.