Доц. Георги Джатов е роден през 1939 г. в гр. Пловдив.

Завършва висше образование през 1962 г., като инженер-технолог в специалност “Технология на ферментационните производства”.

През 1962 г. започва работа като технолог в ПЗ “Загорка”, Стара Загора и остава там до 1966 г. В периода 1966 – 1987 г. бива асистент, ст. асистент, главен асистент във ВИХВП Пловдив (днес УХТ - Пловдив).

През 1984 г. придобива степен доктор на науките, а през 1987 г. и доцент.

Заместник-генерален директор на СО “Българско пиво” в периода 1983-1986 г. Заместник-председател на СО “Българско пиво” по технологична политика и оперативно управление на промишлеността – 1986-1990 г. и председател на Експертния съвет по капитално строителство. От 1986 до1999 г. е Директор на Институт по пивоварна промишленост и хмелопроизводство.

Член на УС на Съюз по хранителна промишленост от 2000 г., а към днешна дата и Директор на списание “Хранително-вкусова промишленост”.

Публикувал е 31 научни труда, изнесъл 7 доклада на международни научни конференции и симпозиуми. Притежава 8 авторски свидетелства и 5 броя патенти.

Съавтор на книгата “Интензификация на малцовото производство” – 1986 г.

Участва като ръководител и изпълнител в разработването на 22 теми по плана на Научно-изследователски сектор при ВИХВП и на Институт по пивоварна промишленост и хмелопроизводство.

КАТЕГОРИИ

Завършва Висш институт по хранително-вкусова промишленост през 1968 г. като инженер-технолог.

През 1989 г. завършва с пълно отличие ВФСИ "Д.Ценов" - гр. Свищов, специалност: Стопанско управление. Защитава дипломна работа на тема "Управление на риска в условията на фирмената организация".

От 1982 г. до 1990 г. е директор на Завод за безалкохолни напитки, гр. Пловдив.

От 1990 г. до 1996 г. е Председател на ТПК Тексим 90 /преобразуван ЗБН/.

Инж. Милчо Бошев е един от инициаторите в създаването на първото смесено дружество в България през 1992 г. заедно с Кока-Кола - Пловдив Ботълинг Къмпани ООД, като е Управляващ директор на дружеството от м. май 1992 г. до  м. декември 1995 г.

Участва активно в създаването на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България. Проучва опита на вече създадените в Централна и Източна Европа сродни организации, в т.ч. Гърция, Унгария, Словакия, Словения, Чехия и др.

На Учредително събрание на 20 декември 1995 г., с участието на 13 структури на производители на безалкохолни напитки в България, инж. Милчо Бошев е избран за Председател на УС на Асоциацията и остава на този пост до м. май 2012 г. През това време участва активно в процеса на приемането на Асоциацията в семейството на Европейската асоциация на производителите на безалкохолни напитки  (UNESDA) през 1996 г. и на Европейската федерация на бутилираните води (EFBW) през 2008 г.

В периода 2002 - 2012 г. е Председател на Съюз по хранителна промишленост. В продължение на осем години е член на УС на БСК. Като член на УС на БТПП през 2008 г. е избран за Председател на Съвета на браншовите организации при БТПП.

Инж. Милчо Бошев е един от създателите на Българска асоциация по хранителна и питейна промишленост. Бил е член на УС.  Активно работи по създаването на първия закон за храните през 1999 г. и по приемането на първите нормативни документи в прилагането на законодателството в областта на питейната промишленост.

Дългогодишен Председател на АПБНБ, инж. Милчо Бошев е първият почетен член на браншовата организация, избран единодушно от ОС през 2013 година при въвеждането на този статут на членство. Неговото участие като секторен референт в проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” и личният му принос са признати от бранша за ключов гарант за ползите за бизнеса и работещите в сектора от информационната система MyCompetence. 

Безалкохолната индустрия е пилотен сектор в проекта и MyCompetence съдържа полезна информация за управление на човешките ресурси, включително информация за основни, управленски и специфични компетенции и 26 ключови длъжности в индустрията.

Проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България, по договор № BG051PO001-02.01.06 г.

Инж. Милчо Бошев е автор на книгата "Още нещо за успеха на фирмата" и на монографията "Създаването на Coca-Cola Hellenic - принос в развитието на безалкохолната промишленост в България".