ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БУТИЛИРАНИ ВОДИ СЪЗДАВАТ НАД 266 МЛН. ЛЕВА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ НА ГОДИНА

30.05.2022

Предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, създават добавена стойност над 266 млн. лева на година. Това представлява близо 46% от добавената стойност в производството на всички видове напитки, около 10% от добавената стойност в цялата хранително-вкусова промишленост, 1,6% от преработващата промишленост и 0,3% от брутната добавена стойност в националната икономика на България. Това показват резултатите от представеното днес първо по рода си изследване за социално-икономическия отпечатък на безалкохолната индустрия върху българската икономика, изготвено от Института за пазарна икономика, за Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки. Проучването предстои да бъде актуализирано регулярно, като неговата цел е да даде актуална картина на основните показатели за състоянието и динамиката на сектора, както и да се анализира цялостното въздействие от дейността на компаниите върху свързаните отрасли и икономиката на страната като цяло.

„Предприятията в нашата индустрия осигуряват близо 4700 работни места, което представлява 5% от общата заетост в хранително-вкусовата промишленост, 0,9% от заетостта в преработващата промишленост в страната като цяло и 0,2% от наетите в цялата икономика на България. Но нашият принос не трябва да се разглежда само като предпочитани работодатели – за всеки 10 лева, похарчени за безалкохолни напитки от крайния потребител, нашият бранш генерира приходи в компаниите, които се занимават с търговия, дистрибуция и обществено хранене, в размер на 3,49 лева, разходи за суровини и материали, произведени в България за 1,30 лева, различни местни услуги от български партньори в размер на 0,79 лева, разполагаем доход на домакинствата на работещите в бранша от 0,42 лева и инвестиции, осъществени от български изпълнители, за 0,20 лева. Заедно с това, българските компании генерират печалби от 0,62 лева, плащат 0,08 лева корпоративен данък, осигуровки и подоходен данък от 0,22 лева, а реализацията на продажбите в търговските и туристическите обекти допринася и за постъпления в бюджета от ДДС в размер на 1,27 лева“, сподели Жана Величкова, изпълнителен директор, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки.

„Производството на безалкохолни напитки има както преки въздействия върху останалите стопански дейности в българската икономика – по линия на доставките на местни суровини, материали, различни услуги, включително транспорт, дистрибуция и пазарна реализация – така и допълнителни (косвени) ефекти, изразяващите се в повишеното търсене на стоки и услуги по веригата на стойността за всеки от доставчиците и партньорите. Така въздействието се „мултиплицира“ в свързаните отрасли и „прелива“ към увеличени приходи и заетост в множество стопански субекти“, допълни Лъчезар Богданов, главен икономист, Институт за пазарна икономика.

Изследването отчита, че индустрията на безалкохолните напитки и бутилираните води също така инвестира в местни ресурси на обща стойност близо 411 млн. лева, включително около 205 млн. за суровини и материали от български производители, разнообразни външни услуги от български партньори за около 125 млн. лева, както и доставки на оборудване и строителни дейности, свързани с инвестиционния процес за над 30 млн. лева. Предприятията в отрасъла осигуряват нетни доходи на заетите от близо 51 млн. лева, като заедно с това внасят подоходен данък и осигуровки за наетите в размер на над 35 млн. лева и корпоративни данъци в размер на около 12 млн. лева. Непрекият ефект от платени корпоративни данъци и данък осигуряване върху доходите на наетите, благодарение на допълнително създадената стопанска активност в свързаните по веригата на стойността партньори и доставчици, се оценява на 106 млн. лева. Това се равнява на 0,43% от общите данъчни приходи на страната, или на годишната издръжка на над 75 хил. ученика в средното училище. Заедно с това, потреблението на безалкохолни напитки в страната генерира допълнително близо 200 млн. лева данък върху добавената стойност, платен от крайните клиенти.

Продажбите на безалкохолни напитки и бутилирани води на българския пазар генерират пряко близо 548 млн. лева приходи в дейностите по логистика, дистрибуция и продажби. По веригата на стойността и свързаните дейности този ефект се мултиплицира във вторичен ефект при доставчици и партньори, свързани с производството от 310 млн. лева и вторичен ефект при доставчици и партньори, свързани с дистрибуцията и продажбите в размера на 320 млн. лева. Най-силен ефект по веригата на стойността се наблюдава в секторите за производство на преработени и консервирани плодове, сиропи, полуфабрикати, захар, глюкозни сиропи и подсладители, опаковки от пластмаса, опаковки от стъкло, етикети и други изделия от хартия, производство и ремонт на специализирани машини и оборудване, заедно с транспортни услуги, както и други бизнес услуги.

За проведеното изследване са използвани отчетените данни от индустрията за 2019 г., когато в българската икономика активно оперират 187 предприятия с основна дейност „Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води“. Средните и големите предприятия са 14, като те генерират над 87% от общите приходи от продажби в сектора и 91% от добавената стойност. По данни от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, тогава в България са произведени 1757 млн. литра напитки, като близо 47% от тях представляват бутилирани води. По данни от публичните регистри на Министерство на здравеопазването и Българска агенция за безопасност на храните, в страната производствена дейност се извършва в над 150 обекта. През отчетния период предприятията, произвеждащи безалкохолни напитки и бутилирани води, генерират приходи от продажби от над 810 млн. лева. Това представлява близо 44% от приходите на компаниите, произвеждащи всякакви видове напитки, около 6,3% от приходите на производителите общо на храни и напитки в страната и 1,2% от приходите за преработващата промишленост в България.