„ПЛАСТИК ПАКТ БЪЛГАРИЯ“ ЩЕ РАБОТИ ЗА ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА

11.04.2022

Днес беше подписана Учредителна декларация и официално беше представена инициативата „ПЛАСТИК ПАКТ България“, обединяваща браншови организации, фирми и държавни институции с цел намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки и оползотворяването на пластмасата като суровина в кръговата икономика на България.

„ПЛАСТИК ПАКТ България“ е част от разрастваща се глобална мрежа, в която до момента участват национални и регионални PlasticsPact в Европа, Австралия и Нова Зеландия, Великобритания, Канада, Кения, Нидерландия, Полша, Португалия, САЩ, Франция, Чили и Южна Африка.

Учредители на „ПЛАСТИК ПАКТ България“ са Българската стопанска камара, Сдружение „Храни и напитки България“, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Браншова асоциация полимери, Българската камара на химическата промишленост, Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация, Денкщат България, Сдружението за модерна търговия и Съюзът на пивоварите в България. Инициативата се ползва от институционалната подкрепа на Министерството на околната среда и водите, Министерството на иновациите и растежа и Министерството на образованието и науката.

 „ПЛАСТИК ПАКТ България“ е първата и единствена на Балканския полуостров платформа, която успява да привлече толкова широко представителна професионална общност, концентрираща експертиза, знания и ресурси, необходими за постигането на националните цели, заложени в областта на управлението на отпадъците, както и за подпомагане на разработването и анализа на нормативни документи, свързани с прилагане на изикванията на европейската Зелена сделка.

Участниците в инициативата ще обменят знания, компетенции и добри практики в областта на оползотворяването на отпадъците от пластмаса като суровина в кръговата икономика на България, ще насърчават изследвания и иновативни решения (в т.ч. в партньорство между публичния и частния сектор) и в диалог с институциите ще предлагат инструменти за прилагане на съответните модели за кръгова икономика и устойчиво развитие. В рамките на инициативата ще се търси подкрепа за разработване и/или внедряване на иновации, в т.ч. чрез установяване и разширяване на критично необходимата инфраструктура в страната. Планира се и реализирането на кампании за повишаване на осведомеността на гражданите, съобразени с ценностите и посланията на Пакта, с цел постигане на силна ангажираност на всеки гражданин и цялото общество за ускорено създаване на устойчива система за пластмасите в България.

Въпреки, че бележи значителен напредък, разделното събиране на опаковките (вкл. пластмасовите) и тяхното рециклиране трябва да стане по-ефективно и да осигурява материал за повторно влагане в производството на продукти. Пуснатите на пазара у нас опаковки от пластмаса през 2019 г. нарастват с около 100% спрямо 2010 г., докато рециклираните нарастват с около 150%. Въпреки това, пуснатите на пазара опаковки от пластмаса нарастват доста по-бързо от обхванатите в организациите по оползотворяване. През 2019 г. на пазара у нас са пуснати 163 хил. тона пластмасови опаковки, от които са рециклирани 82 хил. тона (50%). Рециклирането на тези опаковки спестява 125 хил. тона СО2 емисии и се намалява въглеродният отпечатък от употребата, например, на 102 хил. тона въглища или преработването на въглеродния двуокис от 182 хил. дървета.

„ПЛАСТИК ПАКТ България“ си поставя пет амбициозни цели до 2025 г.:

  1. Идентифициране и елиминиране на проблематични и ненужни опаковки чрез редизайн, иновации и алтернативни модели на доставка;
  2. 100% от пластмасовите опаковки да бъдат рециклируеми, да могат да бъдат употребявани повторно, където е подходящо, или да бъдат компостируеми, като това да е изключение при ясно дефинирани предпоставки;
  3. Ефективна подкрепа на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, тяхното сортиране и рециклиране за постигане на най-малко 55% рециклиране от пуснатите на пазара пластмасови опаковки, декларирани към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки;
  4. Стремеж към постигане на средно 30% рециклирана пластмаса в опаковките от пуснатите на пазара в съответствие със законовите и технологичните изисквания и когато това е практически възможно за съответните продукти;
  5. Повишаване на информираността и ангажираността на потребителите в областта на повторната употреба, разделното събиране, рециклирането и намаляване на замърсяването с пластмаси.

В официалното откриване на инициативата днес участваха вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, зам.-министърът на орбазованието и науката Мария Гайдарова и ръководителите на организациите и фирмите, учредители на „ПЛАСТИК ПАКТ България“.

Представяме част от изказванията на участниците:

Борислав Сандов, вицепремиер и министър на околната среда и водите: „Предотвратяването и намаляването на пластмасовите отпадъци действително трябва да бъде основен приоритет и в ЕС трябва да увеличим амбицията си за ограничаване на пластмасовите отпадъци, още повече, че количеството им продължава да расте. Годишното световно производство на пластмаса се е увеличило от 2 на 380 милиона тона от 1950 г. насам и се очаква да се удвои до 2035 и почти 4 пъти до 2050 г. Похвално е бизнесът, воден от изискванията за разширена отговорност на производителя, но и от съзнанието да допринася за по-чиста околна среда и по-добри условия на живот, сам е инициатор на подобни инициативи. В проучване на Кеймбридж Иконометрикс от 2018 г. се прогнозира, че прилагането на принципите на кръгова икономика във всички сектори на икономиката на ЕС може да повиши растежа на европейския БВП към 2030 г- с още 0,5% като генерира около 700 000 нови работни места. Преходът към кръгова икономика ще е системен, всеобхватен и радикален – както в ЕС, така и извън него. Поставили сме си амбициозни цели по отношение на кръговостта и управлението на отпадъци, в т.ч. и отпадъците от пластмаси. Тези амбициозни цели са постижими само при постигане на съгласуване и добро партньорство между държавата, бизнеса, неправителствения сектор, местна власт, научни среди и заинтересовани страни на всички равнища – европейско, национално, регионално и местно, както и на международно равнище. Поздравления за инициативата, МОСВ ще подкрепя дейността на Пластик Пакт.“

Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката: „МОН работи активно за развитие на екологичното образование. Това е в приоритетите ни, а и нормативно заложено от 2016 г. Готови сме да популяризираме и подкрепяме инициативата Пластик Пакт. Няма нищо по-хубаво от това да работим заедно, за да създадем по-добри условия на живот, да бъдем по-здрави и да образоваме децата, не само да знаят, но и да прилагат екологосъобразен начин на живот. Поздравления за инициативата и сме щастливи да видим, че бизнесът се стреми и прави стъпки към подобряване на разбирането и образованието на екологична тематика.“

Добри Митрев, председател на УС на БСК: „БСК е най-проактивната работодателска организация, която системно и задълбочено работи по въпросите на околната среда и подкрепя българския бизнес в прехода към кръгова икономика. Още през 1995 г. към БСК е създаден Център „Чиста индустрия“ с основна цел посредничество на бизнеса в диалога с администрацията, както и за подпомагането му при изпълнение на задълженията за намаляване на вредните въздействия върху околната среда. През 2021 г. към Център „Чиста индустрия“ на БС,К съвместно с Денкщат България, беше създадена инициативата КРИК (КРъгова ИКономика) - професионална общност, обединяваща отговорния бизнес – браншови организации и компании, в подкрепа на прехода към кръгова икономика, подобряването на ресурсната ефективност, удължаване живота на продуктите, намаляване на отпадъците, образувани за производството на единица БВП, постигане на националните цели за намаляване на депонирането на отпадъците. За реализацията на тези цели, съвместно със засегнати браншови организации и предприятия от различни индустрии, членове на БСК, се формираха следните тематични направления – „Пластмаса и опаковки“, „Суровини и метали“, „Текстил и обувки“, „Хранителна индустрия“, „Земеделие и биомаса“, „Строителни отпадъци“. В рамките на направление КРИК „Пластмаса и опаковки“, по инициатива на сдружение „Храни и напитки България“, беше създадено обединението “Пластик пакт България” - единствено по рода си на Балканите, което успява да привлече широка представителна професионална общност по цялата верига на стойността на пластмасите в България. Една от най-важните цели на “Пластик пакт България” е да обедини бизнеса, правителството и неправителствения сектор за осъществяване на модела на кръгова икономика при пластмасата и пластмасовите опаковки в България.“

Инициативата е отворена за присъединяване на всички организации, институции и компании, споделящи целите и намеренията на учредителите.