ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА

22.03.2017

Неизменна част от природата ВОДАТА по своята същност представлява самия живот. Водата е безценен дар, който е в основата на нашата дейност. Обединени заедно в дългосрочен ангажимент за устойчивост и водени от системната грижа да гарантираме най-доброто в динамичното ежедневие и на трапезата на всяко българско семейство, компаниите – членове на Асоциацията, отбелязват СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА – 22 МАРТ.

Иницииран от Генералната асамблея на ООН преди 24 години, Световният ден на водата е посветен на предприемането на действия във връзка с водата. Всяка година Световният ден на водата има свое мото и тази година във фокуса е темата "Отпадъчните води" и кампанията за ефективно използване на ресурса, намаляване на отпадъчните води и повторната им употреба.

Днес, над 80% от отпадъчните води генерирани от обществото по целия свят се връщат обратно в екосистемите без да бъдат пречистени или използвани повторно. 1.8 милиарда души по света използват за питейни цели замърсена вода, излагайки на риск своето здраве.

Водният ресурс трябва да бъде управляван с особено внимание и грижа - през всяка част от водния цикъл: от черпенето на прясна вода, предварителното й третиране, разпределение, използване, заустване и пречистване на отпадъчните води; до - използването на пречистените отпадъчни води и връщането им обратно в околната среда, готови да бъдат черпени и отново в следващ нов цикъл. Нарастването на населението, ускорената урбанизация и икономическото развитие са съпътствани с увеличаване на количеството отпадъчни води и цялостното замърсяване на водите в световен мащаб.

За предприятията от безалкохолната индустрия устойчивостта е водещ принцип в дейността. Това е видно от системните усилия и постиганите резултати за непрекъснато повишаване ефективността при използване на водния ресурс: Фирмите прилагат технологии и практики, позволяващи оптимизирането на използването на водата, а дори и повторното й използване, в рамките на възможностите, без допускане на компромис с безопасността на продукта и при стриктно спазване на строгите хигиенни изисквания към всички етапи на производството, вкл. подготовката и същинската дейност по бутилиране (обстойно обмиване на бутилиращите линии, на опаковките, които ще бъдат използвани). Малките, средните и големите фирми в сектора, наши членове, оперират при системно намаляване на използваната вода, съотнесено към единица произведен продукт и това е устойчив тренд. Постиженията на компаниите варират до 46% редукция на водата за 1 литър произведен продукт (сравнение 2007/2014 години). Средният процент редукция на използван ресурс за нашите членове е в диапазона (18-28%).

Приносът ни е съизмерим с постиженията на европейската индустрия и усилията на компаниите в ресурсна ефективност, вкл. и по отношение на водата, не спират до тук. Конкретен пример: 32 % намаление на разхода на вода за 1 л. напитка, използвана в производствените процеси постигнат в периода 2004-2012 г. от водещ в страната производител в сектора, като заложената от компанията цел за 2020 е – 49 %. Част от прилаганите практики/технологии/иновации за повишаване ефективното използване на водата през изминалите 2 години в сектора са: подмяна на съоръжения, оптимизиране режима им на работа, вкл. помпите и намаляване количеството на дренирана вода; намаляване на разхода на вода чрез използване на част от водата за миене (бутилки и каси); намаляване диаметъра на дюзите на миялните машини и т.н.

Сериозни са постиженията на предприятията и по отношение на пречистването на отпадъчните води: Те достигат до пречистване на цялото количество отпадъчни води от производствените процеси в собствени пречиствателни станции. Членовете на АПБНБ предприемат системни мерки за рециклиране и повторна употреба на използваната в производствените процеси вода. Пример е постижението на водещата в сектора компания, която през 2015 г. е рециклирала 21 756 m3 вода, с над 4 300 m3 повече от предходната година.

От извора на живота, при създаването на продукта, през целия му жизнен цикъл, а и след това, компаниите, които градят облика на индустрията в България, нашите членове, отбелязват Световния ден на водата горди с това, че градят своите успехи с ежедневна коректност, лоялност и ангажираност към своите клиенти и партньори, отговорност към националното природно богатство и към българското общество.

С думите на г-н Райдър (UN-Water) за силата на индивидите да променят света: „Прави каквото можеш, прави го в партньорство, прави го със страст“ приветстваме всички отговорни представители на бизнеса и обществото, полагащи грижа и ежедневна отговорност за по-доброто бъдеще.

ЧЕСТИТ СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА!