“ОТ БУТИЛКА В БУТИЛКА“ - ВИЗИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ДИРЕКТИВА ЗА СЪБИРАНЕ НА 90% ОТ ПЛАСТМАСОВИТЕ *PET ОПАКОВКИ ДО 2029 Г.

21.02.2022

Индустрията на производителите на безалкохолни напитки и бутилиращите компании за вода в България има визия за постигане на пълен кръгов модел на използваните от сектора - опаковки. Тя е в изпълнение на европейската директива за събиране на 90% от пластмасовите бутилки и влагане на най-малко 30% рециклирано съдържание в новите бутилки от 2029 г. в страните членки, както и в подкрепа на заявените намерения на българското правителството за оптимизиране на процеса чрез въвеждане на депозитна система.

На европейско ниво производителите на безалкохолни напитки са част от задължената индустрия, която финансира, организира и управлява изпълнението на целите на директивата.

„Като задължена индустрия в България, ние сме твърдо решени да продължаваме да изпълняваме дефинираните от европейското законодателство национални цели. Приоритет на бранша е затварянето на кръга за нашите опаковки в страната по модела „От бутилка в бутилка“, посредством оптимално събиране, рециклиране и употреба на рециклирания материал в производството на нови опаковки за напитки“, коментира Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ).

АПБНБ, като организацията, която представлява задължената индустрия, приветства заложения фокус върху управлението на отпадъците от опаковки в дневния ред на правителството и амбицията за надграждане на действащата система с цел постигане на оптимална събираемост, намаляване на замърсяването и рециклиране. И на европейско, и на национално ниво задължената индустрия припознава добре проектираните депозитни системи и усъвършенстваните системи за разширена отговорност на производителите. Те са доказано ефективни инструменти за постигане на целите за събиране на отпадъците от опаковки, но също и възможност за създаване на затворена система за рециклиране, която гарантира връщането на материала в нова опаковка („От бутилка в бутилка“).

Като отговорна и задължена индустрия споделяме визия за въвеждане на най-добрата за страната, иновативна и модерна депозитна система съобразена с националните специфики, икономическите и социалните аспекти и интересите на потребителите и бизнеса. Тя би следвало да е базирана на опита на утвърдени и работещи модели от редица европейски държави като Финландия, Естония, Литва и Нидерландия, на задълбочено проучване и адекватна оценка за бърз и ефективен начин за постигане на целите в страната.

Ефективното за България решение за награждане на действащата система би трябвало да отговаря поне на следните условия:

✓ Да бъде създадено и финансирано от задължената индустрия, с оперативно управление от Централна организация с нестопанска цел (без печалба).

✓ Да осигури национално покритие и съвместимост с вече установената в страната система за разделно събиране на опаковки, така че всеки гражданин във всяка точка на България да участва в процеса. Да е неразделна част от подобрено и още по-ефективно използване на създадената в страната инфраструктура за рециклиране и производство на опаковки, насърчаващо инвестиции в нейното развитие и генериращо добавена стойност в страната;

✓ Да заложи на модерна и ефективна инфраструктура, която обезпечава удобни точки на обратно изкупуване на опаковките - вендинг машини и други цифрови и технологични решения. Като най-иновативната в тази област, задължената индустрия залага на SMART решенията, които да улеснят всички граждани и да отразят спецификата на силно фрагментирания сектор на търговия на дребно у нас. Целта е и десетките хиляди малки търговски обекти да запазят и развиват своята дейност при въвеждането на системата.

✓ Да осигурява на производителите на напитки справедлив и законово определен приоритетен достъп до рециклирания материал, като условие за изпълнение на техните отговорности като задължена индустрия. От ключово значение за процеса, така че той да не доведе до оскъпяване за крайния потребител, е рециклираният материал да остава и да се използва повторно в производството в България.

✓ Да постига като минимум 90% възвращаемост за всеки опаковъчен материал, да е основана на принципа на ефективност на разходите за индустрията, с възможности за силен контрол.

✓ Да е подкрепена със силна правна рамка, която ясно определя елементите и задълженията на производителите, задълженията за обратно приемане на опаковките и мерките за минимизиране и пресичане на измами.

Членовете на АПБНБ се радват, че МОСВ припознава индустрията като партньор в реализирането на този амбициозен и важен проект и отчитат необходимостта от стабилност и подкрепа за инвестициите и проектите, по които вече се работи съвместно с БОРА и организациите по оползотворяване.

АПБНБ заявява своята готовност да продължи да работи заедно с правителството и останалите партньори, за да гарантира, че за страната ни ще бъде проектирана възможно най-добрата модерна депозитна система. Крайната цел е събирането на материалите да се осъществява по възможно най-ефективния и ефикасен начин, като същевременно системата намалява отпадъците и осигурява поток на висококачествен рециклиран материал за повторна употреба от сектора.

*PET е синтетичен материал с наименование „полиетилен терефталат“, който принадлежи към групата на полиестерите и е вид пластмасова суровина, получена от петрол. PET е най-рециклираната пластмаса в света. Тя може да се рециклира за неопределено време, ако се приложи ефективен процес.

**Депозитна система (или система за възстановяване на депозит) е схема за събиране, при която при покупката на опакован продукт потребителите заплащат допълнително малка сума (депозитна такса) за опаковката и която сума ще им бъде възстановена при връщане на празната опаковка в специфичните точки на събиране.