MONDELĒZ INTERNATIONAL, NESTLÉ, PEPSICO, THE COCA-COLA COMPANY И UNILEVER ПЛАНИРАТ ТЕСТОВО ВЪВЕЖДАНЕ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНА СИСТЕМА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИЯ СЪСТАВ С ЦВЕТОВО КОДИРАНЕ (ENL) В ИЗБРАНИ СТРАНИ ОТ ЕС

10.05.2018

Компаниите приветстват ръководения от Европейската комисия процес за оценка на схемите за етикиране и призовават за хармонизиран подход в цяла Европа, който да подкрепи информирания избор на храна

БРЮКСЕЛ, 3 Май 2018 – Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, The Coca-Cola Company и Unilever потвърдиха плановете си за тестово въвеждане на Усъвършенствана система за етикетиране на хранителния състав с цветово кодиране (ENL) в избрани страни от ЕС в непрекъснато сътрудничество с държавите-членки на ЕС и съответните заинтересовани страни. Резултатите от тези тестове в реално време ще подпомогнат процеса на ЕС за оценка на възможностите за хармонизирано етикиране в Европа, който беше стартиран на 23 април 2018 г. на съвместно заседание на ЕС за етикиране на хранителния състав върху опаковките.

Надграждане над работещи добри практики

ENL схемата е доброволна инициатива, отворена за всяка организация, която цели да подпомогне избора на по-здравословни храни чрез предоставяне на опростена, лесна за разбиране и съдържателна информация за хранителния състав на храните и напитките. ENL надгражда вече съществуващата в ЕС монохромна схема на препоръчителен дневен хранителен прием, която е позната на над 500 млн. потребители, като добавя цветове към стойностите, които отразяват хранителното съдържание на действително консумирана порция[1].

Предлаганият етикет ще предостави на потребителите точна информация какво се съдържа в действително консумираната от тях порция храна. В отсъствието на общоевроейска дефиниция за размер на порция, ENL компаниите потърсиха научна експертиза за разработването на надеждна методология за определянето на референтен размер на порция за храни и напитки в ЕС. ENL схемата е разработена така, че да надгради това, което вече се използва от потребителите, да е в съответствие със законодателството на ЕС и да бъде приложима в целия ЕС.

Потребителят е на първо място

ENL схемата беше разработена през изминалата година, като през този период участващите компании се консултираха с научни експерти и специалисти по храненето, сътрудничиха си със страни-членки, неправителствени организации и други заинтересовани страни от обществеността, за да предоставят обективна обратна връзка. Преди всичко основен двигател за ENL бяха потребителските възприятия. Първоначалното предложение възникна в резултат на факта, че цветните етикети имат потенциала да увеличат броя на хората, правещи здравословен избор с 18%, което води до 4% намаление на приема на калории.[2]

Наскоро беше проведено проучване за модела ENL, което обхвана 3500 потребителя в 7 страни-членки на ЕС. То доведе до следните заключения:

  • 8 от 10 потребителя смятат, че ENL етикетът е лесен за разбиране и им помага да преценят хранителния състав на храни или напитки, като им позволява да направят информиран избор с един поглед
  • Има ясно предпочитание за цветен етикет спрямо монохромнен етикет с препоръчителен дневен прием
  • Европейските потребители като цяло предпочитат етикиране „на порция“ пред етикиране „на 100g“, когато става въпрос за сравнение на съдържание на хранителни вещества на различни продукти, използвайки етикет с цветово кодиране

Докладът от проучването е публикуван на интернет страницата на ENL: https://evolvednutritionlabel.eu/ 

ENL като принос към дебата в ЕС

Участващите компании приветстват факта, че на 23 април Европейската комисия проведе многостранна среща за обсъждане на различните подходи за етикиране, по време на която ENL схемата беше представена заедно с други смеми за етикиране на хранителния състав. Компаниите оценяват отворената и конструктивна обратна връзка от тази платформа и се ангажират да дадат своя принос на предстоящи срещи, обявени от Европейската комисия. Участниците в ENL схемата твърдо вярват, че това ще позволи диалог около всички предлагани схеми за етикиране на хранителния състав в Европа и в крайна сметка ще доведе до по-координиран, общоевропейски подход за етикиране на хранителния състав върху опаковките.

Компаниите също така призовават Европейската комисия да определи размери на порция, както се изисква в Регламента за предоставяне на хранителна информация на потребителите. Към днешна дата в Европа няма стандартизирани или регламентирани размери за порция, въпреки че производителите на хранителни продукти вече предоставят на потребителите информация на порция. Хармонизацията в тази посока би осигурила яснота за потребителите и сигурност за бизнеса. В отсъствието на общоевроейска дефиниция за размер на порция, ENL компаниите потърсиха научната експертиза за разработването на надеждна методология за определянето на референтен размер на порция за храни и напитки в ЕС. Надяваме се, че Европейската комисия и многостранната платформа ще направят преглед на постигнатия напредък за определяне на размер на порция и ще публикуват препоръка своевременно.

Тестове в подкрепа на европейския процес

Сътрудничеството на ENL компаниите със заинтересованите страни, вкл. правителствени институции, показа отвореност към идеята за тестване на влиянието на етикета върху потребителското разбиране, информираност и поведение.

Всяка компания в схемата може да комуникира отделно тестовете в избрани страни-членки на ЕС, както и да събере и сподели обратна връзка за приключване на тестовете в съответствие с конкурентното право на ЕС.

ENL етикетът ще започне постепенно да се появява на рафтовете на магазините до края на 2018 г., а компаниите очакват да съберат данни за потребителските възприятия до края на 2020 г.

[1] Това се отнася до подхода на ENL, базиран на обобщаването на данни от потребителски проучвания в Европа и предоставящ размер на порция, който отразява средната консумация на даден продукт.

[2] Проучване на ОИСР за затлъстяването (2017)