ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

14.12.2017

УС на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България свиква на основание чл.17, т.2 от Устава РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ.

Събранието ще се проведе на 19.01.2018 г. (петък) от 15.30 часа в зала Силвър Хол на Силвър хотел, намиращ се в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 6, при следния дневен ред:


1. Приемане на  отчетен доклад на УС за дейността през 2017 година;

2. Приемане на Годишния доклад за дейността на сдружението  и финансовия отчет за 2016г., съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ; Доклад на Арбитражния и Финансово-одитния комитет за резултатите от извършена проверка на финансовата отчетност и изпълнението на бюджета за 2016 година;

3. Прекратяване на членство в Асоциацията/ Приемане на нови членове;

4. Приемане на основни параметри за актуализация на Бизнес-плана на Асоциацията за 2018 година - приоритети, цели, задачи, бюджет за 2018 година;

5. Приемане на решения във връзка с предстоящото домакинство на АПБНБ на Генералната Асамблея на EFBW (Европейската Федерация на бутилировачите на вода);

6. Разглеждане на членство на АПБНБ в сдружения на производители на храни;

7. Разни.Регистрацията ще бъде от 15.00 до 15.30 ч. пред залата.

При липса на кворум събранието ще се проведе след един час.