ЕВРОПЕЙСКАТА ИНДУСТРИЯ НА БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИ С АМБИЦИОЗНИ АНГАЖИМЕНТИ КЪМ КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА ДО 2025 Г.

15.05.2018

• Членовете на Европейската Федерация на бутилираните води ще бъдат двигател за постигане на 90% събираемост на всички РЕТ бутилки.

• Производителите ще включват поне 25% рециклиран РЕТ в производството на новите бутилки.

Днес, Европейската федерация на бутилираните води (EFBW), на която АПБНБ е дългогодишен член, има удоволствието да обяви четири ангажимента на сектора, които имат за цел да увеличат събирането на бутилки от PET (полиетилен терефталат) и използването на рециклиран PET (R-PET). Това ще ускори прехода към по-кръгова европейска икономика.

Индустрията има дългогодишен опит в управлението и опазването на природните ресурси. Всички използвани от нас опаковки, било то PET, стъкло или алуминий, са рециклируеми. Средно почти 60% от всички PET бутилки, пуснати на европейския пазар, се събират за рециклиране[1], като РЕТ е с най-високата степен на рециклиране спрямо всяка друга пластмасова опаковка, използвана в Европа. Въпреки че представляват ценен ресурс, и до днес тези опаковки продължават да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Ние сме убедени в необходимостта от действия за драстично увеличаване на събирането, както и за висококачественото сортиране и рециклиране на PET бутилките. Празните бутилки са ценен ресурс и не следва да се разглеждат като отпадък.

Ето защо производителите на натурални минерални и изворни води в Европа смятат, че PET бутилките трябва да получат втори живот. Поради това EFBW обявява следните доброволни ангажименти за периода до 2025 г.:

• Събираемост на 90% от всички PET бутилки като средна стойност за ЕС до 2025 г.

Осигуряване събирането на PET бутилките означава, че те могат да бъдат използвани за производство на нови бутилки или за други продукти. Европейската индустрия на бутилираните води ще бъде движеща сила заедно с всички участници в процеса на управление на отпадъците;

  • Сътрудничество с рециклиращата индустрия за използване на поне 25% рециклиран PET (rPET) в бутилките за вода до 2025 г. – средно за ЕС. За да се увеличи използването на rPET в нови бутилки, производителите на бутилирани води ще изискват постоянно снабдяване с висококачествен рециклиран материал;
  • Прилагане на иновации и по-нататъшни инвестиции в екодизайн и в научни изследвания за пластмасови материали, които не са производни от изкопаеми горива. В основата на индустрията на бутилираща вода винаги е била устойчивостта и ние непрекъснато инвестираме в научноизследователска и развойна дейност в областта на опаковките. Това включва оптимизиране на дизайна на опаковките чрез намаляване на тяхното тегло, екологични иновации и изследвания за създаване на пластмаси от възобновяеми източници;
  • Ангажиране на потребителите, които играят ключова роля в предотвратяване изхвърлянето на отпадъци. Индустрията ще подкрепя инициативи, които насърчават разделното събиране и адекватното сортиране на опаковките.

АПБНБ подкрепя усилията на европейската общност в използването на отпадъците като ресурс. Нашата индустрия има редица ангажименти по отношение на устойчивостта и следва комплекс от мерки като част от разширената отговорност на производителя, обхващайки всички аспекти на въздействието от дейността.

Ние сме сред пионерите на функциониращата система за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в България, както и нейна важна част. Не само изпълняваме заложените цели, но и системно повишаваме достигнатите нива на рециклиране на отпадъците – индивидуално в рамките на фирмените политики и колективно – чрез активното си участие в подкрепа на разделното събиране и оползотворяване на отпадъка. Освен с финансовите си ангажименти, с иновациите и с решенията, които прилагаме за улесняване събирането на опаковките и създаване на поведенчески модели в тази връзка, с личния си пример на ниво компания и служители, ние също така инвестираме в информационни и образователни инициативи, насочени към засилване вниманието на потребителите и осъзнаване на важната роля, която те имат в постигането на общите цели.

Представяйки доброволните ангажименти на индустрията, Президентът на EFBW Жан-Пиер Дефис отбеляза: "Като се основаваме на дългогодишния си устойчив подход към управлението на ресурсите, ние се ангажираме да постигнем тези действия в целия сектор. PET бутилките вече са с най-висока степен на рециклиране спрямо всеки друг пластмасов материал за опаковки в ЕС. Но дори и една бутилка да завършва като отпадък, е твърде много." Той добави: "Ще се предприемат съгласувани, координирани усилия от страна на много различни участници във веригата на формиране на стойността, за да се стигне до положителна промяна. Членовете на EFBW са целеустремени и амбицирани да бъдат двигател за постигането на желания резултат.“

За да гарантира изпълнимостта на поетите ангажименти, EFBW възнамерява да работи с всички заинтересовани страни, включително с Рециклаторите на пластмаси в Европа - Plastics Recyclers Europe (PRE).

Президентът на PRE, Тон Еман, приветства инициативата на EFBW: "През последните години производителите на бутилирана вода са водещи в кръгооборота на PET. Рециклаторите с нетърпение очакват да се впуснат това ново пътуване. Днес рециклиращите PET компании нямат достатъчно изходна суровина, за да захранват пазара. Драстичното подобряване на събираемостта и качественото сортиране е от приоритетно значение. "

За да гарантира прозрачност и отчетност, EFBW ще докладва редовно за напредъка по обявените днес ангажименти.

 За АПБНБ:

АПБНБ представлява над 70% от пазара в сектора, включително на бутилирани води, обединявайки повече от 22 години малки, средни и големи български и мултинационални компании със съществен принос към развитието на българската икономика. Нашите членове – 23 компании, са утвърдени, социално-отговорни компании, формиращи европейския облик на индустрията в страната.

АПБНБ е признат и отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа на устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора.

Асоциацията е пълноправен, активен и уважаван член на европейските браншови организации в сектора.

За EFBW:

EFBW е гласът на индустрията за бутилирана вода, имаща за цел да промотира уникалните качества на натуралните минерални и изворни води и на здравословните навици за хидратация пред институциите на ЕС и международните организации.

Чрез своите членове - национални браншови асоциации и водещи компании за бутилирана вода, EFBW представлява почти 600 производители на натурални минерални и изворни води в цяла Европа. В EFBW членуват 26 национални браншови асоциации и 7 компании – индивидуални членове.

Европейските производители на натурални минерални и изворни води имат значим опит в устойчивостта, включително грижливото водочерпене и всеобхватна защита на находищата в сътрудничество с местните общности.

За PET

PET, или полиетилен терефталат, е лека, 100% рециклируема пластмасова смола, която обичайно се използва като материал за бутилки за вода и други напитки. Напълно безопасен, PET запазва натуралните качества на природните води, като същевременно помага на потребителите да останат хидратирани по всяко време и навсякъде.

R-PET е PET, произведен от опаковки, които са събрани след употребата на напитките и рециклирани. Той може да бъде интегриран в производството на нови бутилки или други продукти.

[1] Petcore Europe (18.12.2017) PET collection and recycling rates in Europe significantly increase in 2016: https://www.petcore-europe.org/news/pet-collection-and-recycling-rates-europe-significantly-increased-2016