ЕВРОПЕЙСКАТА БЕЗАЛКОХОЛНА ИНДУСТРИЯ АМБИЦИРАНА ДА НАПРАВИ ПЛАСТМАСОВИТЕ СИ ОПАКОВКИ ОЩЕ ПО-УСТОЙЧИВИ

13.09.2018

До 2025 г. 100% от пластмасовите опаковки на безалкохолните напитки трябва да бъдат рециклируеми, с минимум 25% средно съдържание на рециклиран материал в PET бутилките

UNESDA – организацията на безалкохолната индустрия в Европа, част от която още от създаването си през 1996 г. е и АПБНБ, анонсира днес общоевропейските[1] амбиции на бранша за повече устойчивост на използваните от сектора пластмасови опаковки. Целите, които си поставя индустрията, са в подкрепа на изграждането на кръгов модел за пластмасовите опаковки чрез повишаване тяхната рециклируемост, увеличаване дела на рециклиран материал в опаковките, събирането и повторната им употреба.

Постигнатата събираемост на опаковките за напитки[2] е най-висока спрямо останалите в ЕС и големите компании в безалкохолната индустрия играят ключова роля за повишаване нивото на рециклиране на опаковките чрез водещото си участие в създаването и функционирането на много от организациите за събиране на опаковки за цялата територия на ЕС.

Секторът вече е предприел значителни стъпки за по-голяма устойчивост на използваните опаковки и за намаляване на въглеродния отпечатък, включително чрез инвестиции в прилагането на нови технологии и стандарти за олекотяване на опаковките, намалявайки количеството на използваните суровини, за увеличаване на употребата на рециклирани материали и премахване на техническите препятствия пред рециклируемостта.

Представяйки амбициите на индустрията Генералният Директор на UNESDA г-жа Сигрид Линйе отбеляза „Постигането на кръгов модел посредством оптимално събиране, рециклиране и употреба на рециклиран PET е основен приоритет в нашия бранш. Желанието на членовете на UNESDA е всички техни опаковки, включително пластмасовите, да се събират и рециклират, а не да се изхвърлят по улиците, в океаните и реките. За да се постигне това, системите за събиране на опаковки трябва да са добре проектирани, организирани и управлявани от индустрията. Ключът към увеличаването на съдържанието на рециклиран PET в бутилките на напитките е в подобреното събиране и рециклиране, както и в повишената осъзнатост на потребителите.“

Амбициите на индустрията са следните: -       до 2025 г. 100% от първичните пластмасови опаковки на безалкохолните напитки[3] да бъдат рециклируеми[4];-       до 2025 г. PET бутилките на безалкохолните напитки да съдържат средно най-малко 25% рециклиран материал;-       степента на събиране на първичните опаковки от безалкохолни напитки с цел рециклиране да бъде допълнително увеличена и оптимизирана на всички пазари на ЕС в сътрудничество с другите участници в оползотворяването на опаковки;-       първичните пластмасови опаковки на безалкохолните напитки да бъдат повторно използвани, вкл. за повторно пълнене в случаите, в които това е уместно от екологична и икономическа гледна точка.

Амбициите на индустрията са също и в подкрепа на амбициозните цели на ЕС, включително на Европейската стратегия за пластмасите в Кръговата икономика – която приканва „заинтересованите страни“ да „дадат своя принос чрез доброволни ангажименти за насърчаване увеличеното използване на рециклирани пластмаси“; и на предложението за Директива относно намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, насочено към „положително въздействие върху степента на събиране, повишаване качеството на събирания материал и последващото му рециклиране“ в частност за „бутилките от напитки“.

Безалкохолната индустрия подкрепя развитието на пазара за вторични суровини, който да осигури наличието на достатъчно количество достъпен, рентабилен и с добро качество рециклиран PET за използване в хранителната промишленост. Постигането на тези условия е определящо за надхвърлянето на целта, която си поставя сектора за средно съдържание от най-малко 25% рециклиран материал в РЕТ бутилките.

Новите амбиции подчертават ангажираността на европейската безалкохолна индустрия за увеличаване събираемостта на опаковките и тяхното рециклиране в ЕС. С подобаваща отговорност, секторът ще продължи да изпълнява своята роля в справянето с общественото предизвикателство, свързано с отпадъците от опаковки, като продължи да си сътрудничи с другите заинтересовани страни и да стимулира непрекъснати иновации и подобрения в опаковките.

***

За АПБНБ:

 АПБНБ представлява над 70% от пазара в сектора, включително на бутилирани води, обединявайки повече от 22 години малки, средни и големи български и мултинационални компании със съществен принос към развитието на българската икономика. Нашите членове – 23 компании, са утвърдени, социално-отговорни компании, формиращи европейския облик на индустрията в страната. АПБНБ е признат и отговорен партньор на държавата в дефинирането на секторни политики и прилагането на инструменти в подкрепа на устойчивото, конкурентоспособно и проспериращо развитие на сектора. Асоциацията е пълноправен, активен и уважаван член на европейските браншови организации в сектора.

За UNESDA

Основана през 1958 г., със седалище в Брюксел, UNESDA представлява европейската безалкохолна индустрия. В нея членуват компании и национални асоциации от цяла Европа. UNESDA е член на редица търговски асоциации и е сред подписалите Регистъра за прозрачност на ЕС (№ 25492952296-56). С 1071 фабрики и обекта за производство на безалкохолни напитки на територията на Европа секторът поддържа пряко и непряко заетост от 1,7 милиона работни места. Годишно в ЕС се консумират 56 милиарда литра безалкохолни напитки на стойност при продажба на дребно от 107 милиарда евро. За допълнителна информация: www.unesda.eu

 __________________________________

[1] Амбициите обхващат 28-те членки на ЕС плюс Швейцария и Норвегия и са подкрепени от 23 национални федерации и 9 корпоративни членове на UNESDA. Те не ограничават надхърлянето им от отделни членове на UNESDA.  

[2] PET бутилките (включително тези за напитки) представляват 7,4% от цялото търсене на пластмасови опаковки в Европа за 2016 г.: https://www.plasticseurope.org/en/resources/publications/274-plastics-facts-2017, Средно в Европа 60% от бутилките и съдовете за съхранение от PET се събират за рециклиране: https://petcore-europe.prezly.com/pet-collection-and-recycling-rates-in-europe-significantly-increased-in-2016#, докато процента на събиране на всички отпадъци от пластмасови опаковки е 40%:

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180422-1?inheritRedirect=true 

[3] Бутилки, капачки и етикети от PET.

[4] „Рециклируемост“ означава, че опаковката може реално да се рециклира със стандартно използвана технология посредством изходна суровина, събирана чрез общодостъпната за потребителите инфраструктура за събиране на отпадъци.