АПБНБ КАНИ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ НА СРЕЩА

16.03.2016

Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България кани главния секретар на Федерацията на потребителите Емил Георгиев на среща във връзка с публикации от пресконференцията на Федерацията на потребителите в България, на която нейният изпълнителен секретар Емил Георгиев публично обвинява бутилировачи на минерални и изворни води в неспазване на българското законодателство. Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България заявява категоричното си несъгласие със съдържанието и посланията на конференцията, тъй като те са неверни, некоректно представени и подвеждащи за потребителите.

Цитираните в публикациите членове на Асоциацията, утвърдени и социално отговорни компании, са напълно коректни към клиентите си, включително и при предоставяне на информация за произхода и състава на минералните и изворните води. Етикетирането на предлаганите от тях води на пазара спазва всички стандарти и по никакъв начин не заблуждава потребителите.

Информацията на етикетите на бутилираните води е максимално изчерпателна. Последователно, следвайки стратегии за надлежно информиране на потребителите и прозрачност, неизменно и без изключения, през всичките години от пускането на продуктите на пазара, компаниите посочват източникът, от който се добиват натуралните минерални и изворни води. Етикетите са обозначени с информация за продукта, за неговия вид и характеристики, произход, приложени обработки, нетното количество, условия на съхранение, срок на трайност, използван материал на опаковката и нейната рециклируемост, за начина по който производителя изпълнява задълженията към опазване на околната среда, вкл. на етапа след края на жизнения цикъл на продукта. Цялата информация на етикетите се базира на комплексни мерки (ежедневен мониторинг, надлежни и документирани изпитвания и проверки) в рамките на поддържаните от компаниите системи за осигуряване на проследимост, безопасност и стриктно спазване на нормативните изисквания и добрите практики при осъществяване на дейност по бутилиране на води. На етикетите е указан и телефон на потребителя, именно с цел предоставяне на обратна връзка към отговорния за продукта бутилировач. Потребителите са информационно обезпечени във всякакъв смисъл, те са нашите клиенти и ние се отнасяме с огромен респект към тях.

Всички членове на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България изрядно спазват българското и европейско законодателство. Официални потвърждения за пълно съответствие с всички законови изисквания за етикиране са предоставяни нееднократно от страна

на компетентните институции при осъществявания системен контрол за съответствие на продуктите и дейностите по бутилиране.

По-конкретно:

- Съгласно чл. 22,и чл. 26 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, на етикета се посочва видът на водата, съгласно чл. 2, ал. 2 (например „натурална минерална вода”, „изворна вода“). Наредбата не съдържа специфично за бутилираните води, различно от това за всички храни, изискване за размера на надписа, обозначаващ вида на водата и мястото на етикета, където трябва да се разположи. На етикетите на цитираните в публикациите води надлежно е посочен вида на водата по чл. 2, ал. 2 от Наредбатаи с отличаващ се размерна буквите, по видим и различим за потребителяначин;

- Напълно неоснователни и в дисонанс с изискванията и на Наредбата и спазваните в цяла Европа хармонизирани регулации са изказаните мнения, че търговските наименования, под които се предлагат натуралните минерални и изворните води трябва да съвпадат с имената на находищата. Търговските наименования, които най-често са или включват регистрирани

търговски марки или брандове, асоциират еднозначно продукта с отговорния за него бутилировач, именно в защита правото потребителите на информиран избори с цел изолиране на възможност за заблуда и размиване на отговорност. Те могат да включват наименованието на населеното място, където се бутилира водата, наименованието на находището, но това не е задължително, а е право на избор и ако се прилага, то се спазват изрично постановени правила. Това е еднакво валидно както за минералните, така и за изворните води. За уточнение, дълбоко разположените подземни водни тела, от които се добиват изворните води нямат наименования, а са кодово идентифицирани. Предполагаемо потребителите няма да са по-надлежно информирани, ако както се претендира от Федерацията, в избора си трябва да отличат предпочитана от тях вода, предлагана под наименование например BG3G00000Pt046, BG1G0000J3K051 или подобно.

Внушението към българския потребител за лъжа, за масово предлагане на води под фалшиви етикети, за хаос в бранша на производителите на безалкохолни напитки са напълно безпочвени. Подобни материали екплоатират представители на граждански сдружения, които може би сами не подозират, че са използвани не за защита на гражданските, а на конкретни корпоративни интереси. Ето защо подобни изявления в медиите разглеждаме като необосновани и подвеждащи, както за потребителите, така и за нашите партньори. В допълнение, те уронват имиджа на компании с доказана история и традиции, които градят постиженията си с ежедневна коректност, лоялност и прозрачност към своите клиенти, партньори и към българското общество.

Федерацията на потребителите е винаги добре дошла в Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България и ние се възползваме от този тъжен пореден случай на безпочвени обвинения и твърдения, за да поканим г-н Емил Георгиев на среща при нас.