23 ЯНУАРИ 2020 Г. - ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

16.12.2019

УС на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България свиква на основание чл.17, т.2 от Устава ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ. Събранието ще се проведе на 23.01.2020 г. (четвъртък) от 13.00 часа в Бест Уестърн Хотел Експо, зала Панорама, намиращ се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 149, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността през 2019 година;
  2. Приемане на Годишния доклад за дейността на сдружението и финансовия отчет за 2018 и 2019 година, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ; Доклад на Арбитражния и Финансово-одитен комитет за резултатите от извършена проверка на финансовата отчетност и изпълнението на бюджета за 2018 и 2019 година;
  3. Приемане на основни параметри за актуализация на Бизнес-плана на Асоциацията - работен план и бюджет за 2020 година;
  4. Приемане на изменения и допълнения в Устава на Асоциацията;
  5. Вземане на решение за допълване състава на Управителния съвет;
  6. Вземане на решение за допълване състава на Арбитражния и Финансово-одитен комитет;
  7. Одобряване на промени в Кодекса за отговорен маркетинг на енергийните напитки;
  8. Разни.

Регистрацията ще бъде от 12.30 до 13.00 ч. пред залата.

При липса на кворум събранието ще се проведе след един час.