10.03.2022 Г. - ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АПБНБ

02.02.2022

УС на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България свиква на основание чл.17, т.2 от Устава ГОДИШНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ. Събранието ще се проведе на 10.03.2022 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Парк Хотел Пловдив, зала Пълдин, намиращ се в гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 38 (парк Лаута), при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчетен доклад на УС за дейността през 2020 и 2021 година, както и обобщен отчет на дейността на УС за целия мандат (2017 – 2021);
  2. Приемане на Годишния доклад за дейността на сдружението и финансовите отчети за 2020 и 2021, съгласно чл.40, ал.2 от ЗЮЛНЦ; Доклад на Арбитражния и Финансово-одитния комитет за резултатите от извършена проверка на финансовата отчетност и изпълнението на бюджета за 2020 и 2021 година;
  3. Приемане на работен план и бюджет на Асоциацията за 2022 година;
  4. Избор на Председател и членове на Управителния съвет на АПБНБ;
  5. Избор на членове на Съвета на партньорите по веригата на доставки;
  6. Избор на членове на Арбитражния и Финансово-одитен комитет;
  7. Разни.

Регистрацията ще бъде от 10.30 до 11.00 ч. пред залата.

При липса на кворум събранието ще се проведе след един час.