Зелена точка

14 септември 2022

"Зелената точка" е финансов символ за организирано оползотворяване, сортиране и
рециклиране на търговски опаковки. Марката „Зелена точка” на опаковката означава, че за тази
опаковка е платена вноска към съответната национална организация за оползотворяване на
отпадъци от опаковки, учредена в съответствие с принципите на Директива 94/62/ЕС и
съответното национално законодателство. Обхванатите от „зелената точка“ системи са се
превърнали в международно признати модели, които допринасят за успешното реализиране на
отговорността на производителя от страна на участващите в тях дружества.
Днес, знакът "Зелена точка" е една от най-широко използваните търговски марки в света, макар
обозначаването със знака да се извършва на доброволен принцип и не всички продукти
обхванати от признатите схеми да са обозначени със знака. Повече от 170 хиляди европейски
компании за включени в системите на членовете на PRO Europe и използват търговската марка
"Зелена точка". Над 500 милиарда опаковани продукти ежегодно са етикетирани с нея. Над 300
милиона жители имат достъп до системите за разделно събиране, финансирани от членовете на
PRO Europe.
PRO Europe (PACKAGING RECOVERY ORGANISATION EUROPE) е организацията обединяваща
всички европейски схеми за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, които
могат да използват лицензираната марка „зелена точка“ като свой финансов символ. PRO Europe
има общ лиценз за предоставяне на правото за използване на марката „Зелена точка” и
основавайки се на единни правила, тя предоставя това право на национални организации за
оползотворяване на отпадъци от опаковки. В PRO Europe членуват 31 организации,
функциониращи в 31 държави. От май 2004 г. ЕКОПАК България АД е член на PRO EUROPE и има
изключителното право да ползва и предоставя на трети лица на територията на България
правото на ползване върху марката „Зелена точка”.
Всички членове на АПБНБ изпълняват стриктно своите задължения за разширена отговорност на
производителя. Гордеем с факта, че членовете на АПБНБ са сред пионерите в изграждането на
системата за разделно събиране и оползотворяване на опаковки в страната и активен значим
двигател за нейното развитие. Членове на Асоциацията са и нашите партньори по веригата на
създаване на добавената стойност и екологична и социална отговорност на индустрията, а
именно: организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки - ЕКОПАК България АД и
БУЛЕКОПАК АД. Според официални данни на МОСВ, към 30 януари 2016 г. пазарният дял на
двете организации възлиза на 55,87%. Системите на ЕКОПАК България АД и БУЛЕКОПАК АД
обхващат повече от половината население на страната (3 351 760 жители) и почти 197 хил. тона
опаковки, пуснати на пазара за периода на сравнение. (Допълнителна информация за
организациите за оползотворяване, техния пазарен дял и обхват на дейност по четиримесечия
можете да намерите на интернет страницата на МОСВ).
Освен зелената точка на опаковките на безалкохолните напитки можете да намерите
обозначените знаци/логата на признатите от държавата организации за оползотворяване на
отпадъци от опаковки, с които производителите имат сключени договори за изпълнение на
своите задължения за разширена отговорност, а именно: обезпечаване ефективното
функциониране на схеми за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.
Признати организации за оползотворяване на опаковки в страната са ЕКОПАК България АД,
БУЛЕКОПАК АД, ЕКОБУЛПАК АД, ЕКОКОЛЕКТ АД и ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ АД.
Виж: Опаковането и безалкохолните напитки

КАТЕГОРИИ