Рециклирането и безалкохолните напитки

14 септември 2022

Опаковките на безалкохолни напитки са 100% рециклируеми, а някои от тях са предназначени
за многократно пълнене. Процентът на рециклирани опаковки от напитки е на едно от найвисоките нива в европейската опаковъчна индустрия и надхвърля законово определената цел за
оползотворяване с средно с поне 50%.
Производителите на безалкохолни напитки опаковат продуктите си в стъкло, алуминий,
стомана, PET и картонени опаковки. Членовете на АПБНБ са сред инициаторите на системите за
събиране, оползотворяване и рециклиране на опаковките - през 2005г. бяха сред първите
фирми, които се организираха, за да осигурят разделното събиране и рециклирането на
емитираните от тях опаковки. Днес те продължават да играят ключова роля за тяхното
функциониране, активно допринасяйки за увеличаване на тяхната ефективност. Освен
финансово, с годишните си вноски, с решенията, които прилагат за улесняване събирането на
опаковките и създаване на поведенчески модели в тази връзка, с личния си пример на ниво
компания и служители, членовете на АПБНБ са също и важна част от информационните
кампании, насочени към засилване вниманието на потребителите и осъзнаване важната роля,
която имат в постигането на общо споделяните цели. Членове на Асоциацията са и нашите
партньори по веригата на създаване на добавената стойност и екологична и социална
отговорност на индустрията, а именно: организациите за оползотворяване на отпадъци от
опаковки - ЕКОПАК България АД и БУЛЕКОПАК АД. Системите на ЕКОПАК България АД и
БУЛЕКОПАК АД обхващат повече от половината население на страната и почти 197 хил. тона
опаковки, пуснати на пазара за периода на сравнение.
Общата постигната степен на оползотворяване на отпадъци от опаковки в България за 2014г. е
62,20%, вкл. 64,13% - пластмаси; 63,17% стъкло; 70,31% - хартия, картон (вкл. композитни
опаковки), 67,12% - метал. Изпълнението на целите за оползотворяване и рециклиране по
материали за 2014 година е както следва:

Отпадъци от стъклени опаковки - 63,17%, при нормативно заложени- 60%;

Отпадъци от пластмасови опаковки – 64,07%, при нормативно заложени- 22,5%;

Отпадъци от хартиени и хартиени опаковки – 70,07%, при нормативно заложени- 60%;

Отпадъци от метали опаковки – 67,12%- при нормативно заложени- 50%.
За 2014 година безалкохолната индустрия е отчела към организациите от системата за разделно
събиране количества пуснати на пазара опаковки в размер на 44 983 тона. Платените от
индустрията годишни възнаграждения за изпълнение на отговорностите по събиране и
рециклиране на отпадъка от опаковки са над 4,058 млн. лева и обхващат всички видове
опаковки – първични, вторични, спомагателни от всички видове използвани материали.
Стъкло: Теглото на стъклените бутилки зависи силно от това дали са предназначени за
еднократна употреба или повторно пълнене – „еднократно“ или „оборотно“ стъкло. Повторната
употреба на опаковката предполага по-голяма здравина и устойчивост, вкл. заради обработките
за осигуряване на хигиена и безопасност и множеството транспортни цикли. Това предполага и
тези стъклени бутилки да са по-тежки.
Последните иновации и дизайнът на бутилките за еднократна употреба позволи на индустрията
да намали теглото на 330 ml стъклени бутилки с 20% (до 210 g), за последните три години.
Алуминий: Алуминиевите кенове са 100% рециклируеми. Кеновете са с 40% по-леки отколкото
са били преди 40 години. Днес 330 ml кен тежи около 10 грама.
Стомана: Стоманата е най-рециклирания в световен мащаб материал и стоманените кенове са
100% рециклируеми. Стоманените кенове са олекотени с 50% в сравнение с използваните преди
40 години. Днес 330 ml стоманен кен тежи около 21 грама.
PET: PET опаковките са 100% рециклируеми и теглото на средна PET бутилка е редуцирано с 50%
за последните 10 години. Безалкохолната индустрия приложи през 2008 за първи път в страната
новата спецификация PCO 1881 за намален размер на гърловината на бутилката и капачката.
Съществени постижения в тази насока продължават да се реализират от отговорния бизнес, като
отчитаме нови и нови сериозни постижения. Оптималното тегло на използваните опаковки днес
вече е част от облика на индустрията, основният принос за което имат членовете на АПБНБ. През
2013 г. бе пусна първата в България бутилка с до 30 % растителен произход, което доведе до
спестяване на 171 тона СО2 само за 1 година). Използване рРЕТ, оптимизиране на вторичните
опаковки; редуциране количествата генериран отпадък от всички видове – са само част от
примерите на отговорни практики в предприятията от сектора.
Картонени опаковки: Материалите, от които са направени композитните картонени опаковки за
напитки - картон, пластмаса и алуминий подлежат 100% на рециклиране и могат да се използват
многократно. Около 32% от картонените опаковки за напитки използвани в Европа се
рециклират – което представлява 330,000 тона. В подкрепа разделното събиране и
оползотворяване на картонените кутии за напитки се провеждат специални кампании, като през
2015 ЕКОПАК и ТЕТРА ПАК (най-големия производител на такива опаковки) стартираха в
партньорство с 8 общини нова кампания за разделното им събиране и рециклиране.

КАТЕГОРИИ