Рециклиране на водите

14 септември 2022

С цел съхранение на водата, използвана в производството на безалкохолни напитки, членовете
на АПБНБ рециклират по-голяма част от използваната вода. Използвана в производствени
процеси като измиване и изплакване вода се използва повторно за измиване на транспортни
средства или се пречиства и използва повторно.
Членовете на АПБНБ ангажирано и с отговорност преработват отпадните води, осигурявайки
безопасното връщане на използваната в произвидствения процес вода обратно в природата, в
качество, което да поддържа живота на рибите и растенията.
Компаниите инвестират в изграждането на собствени пречиствателни станции или работят в
сътрудничество с другите заинтересовани страни, вкл. с представителите на местната власт и ВиК
операторите, с цел правилно стопанисване и контрол на водите ресурси.
Днес съществуват много природни решения за обработка на отпадни води до чистотата на
дъждовна вода, напр. посредством растения като тръстика, ирис, бамбук и др., използвани при
процес наречен фито-възстановяване или фито-пречистване, който запазва органичната материя
и филтрира фосфор и азот. Този процес значително намалява и употребата на химикали и
консумацията на енергия.

КАТЕГОРИИ