Полиетилен терефталат - PET бутилки

14 септември 2022

Бутилките от полиетилен терефталат, известни като PET бутилки са опаковки с нарастваща
популярност. PET бутилката осигурява надеждна защита, чак до момента на консумация на
напитката. С капачките си, позволяващи многократно отваряне и затваряне, са идеални за хора,
които поддържат адекватна хидратация дори в движение. РЕТ е прозрачен, което позволява
съдържанието на бутилката да остане видимо и по този начин потребителите могат да
придобият представа за качеството на продукта, който се съдържа в бутилката. Важно е обаче,
при дистрибуцията и след закупуването, в периода до консумацията на напитките, да се спазват
препоръките на производителя за съхранение.
PET бутилките са 100% рециклируеми и РЕТ е най-рециклирания материал за пластмасови
опаковки в Европа. Средностатистическата РЕТ бутилка е олекотена с приблизително 50% през
последните 10 години. С общо предназначение за употреба, PET бутилките могат да включват
до 50% рециклируеми материали.
PET се оползотворява благодарение на системите, поддържани от индустрията за разделно
събиране и оползотворяване на опаковки. Средното за Европа ниво на оползотворяване на
използван PET е около 40%, като в някой европейски държави системите за оползотворяване са
достигнали нива от 80%.
Събраните и сортирани, след употреба от потребителите PET опаковки, преминават подходящи
преработки за да се превърнат в суровина. Това включва раздробяване, измиване и т.н Чистите
РЕТ „флейки“ се стопяват и формират наново като фин гранулат. Рециклираният PET гранулат се
използва като суровина за широка гама продукти: вкл. ризи и текстилни изделия; килими и
дрехи. Търсенето на rPET /рециклиран РET/ за приложение в текстилната индустрия намалява от
39.3% през 2011 до 26,4% през 2014 и вече не представлява основен краен ползвател на пазара.
Расте делът на приложението на rPET „от бутилка - в бутилка“ в Европа: от 25.3% през 2011 е
достигнало 29.8% през 2014.

КАТЕГОРИИ