Опазване на водите

14 септември 2022

Безалкохолната индустрия е с проактивен подход за опазване на водните басейни и насърчаване
на ефективното използване на водите в стопанската дейност. Инвестициите, които прави
индустрията не само покриват всички разходи, свързани с водоползването, но и са с пряка
насоченост към ефективното използване на природния ресурс и неговото опазване. АПБНБ
проведе специално проучване сред своите членове за количествата използвана вода
(водовземане чрез централно водоснабдяване – ВиК и самостоятелно – чрез собствен
водоизточник) за периода 2012, 2013 и 2014 г. и 2007 г., както и за процента на използвана вода
за производството на единица продукт. Резултатите от него показват, че малките, средните и
големите фирми в сектора оперират при системно намаляване на използваната вода,
съотнесено към единица произведен продукт и това е устойчив тренд. На база на сравнение
2007 към 2014 г. постиженията на компаниите варират до 46% редукция на водата за 1 литър
произведен продукт. Средният процент редукция за нашите членове е в диапазона (18-28%).
Така нашите членове са с показатели равни на средните европейски, а някои от тях дори с още
по-добри, като при различните продуктови категории за 1 литър напитка средно се използва
вода в диапазона от 1,5 до 2 литра вода. През 2012 г. АПБНБ участва във втория сравнителен
анализ на EFBW (Европейската федерация на бутилиращата вода индустрия) за измерване на
коефициента на загуба при използване на водата, който демонстрира, че европейските
производители, сред които са компаниите членове на АПБНБ, са успели да повишат
ефективността си при използването на водата с 10% в рамките на 4 години (2007-2011). Това
постижение е още по-значимо на фона на предходния ни успех в ресурсната ефективност при
използването на вода в технологичния процес, а именно намаляване коефициента на разход на
вода с 18% за предходния 4 годишен период. Приносът на нашата индустрия е съизмерим с
постиженията на европейската индустрия и усилията на компаниите в ресурсна ефективност,
вкл. и по отношение на водата не спират до тук /конкретен пример - 32 % намаление на разхода
на вода за 1 л. напитка използвана в производствените процеси постигнат в периода 2004-2012
г. от водещ в страната производител в сектора, като целта е 2020 година този резултат да е – 49
%./. Някои примери за практики/технологии/иновации за повишаване ефективното използване
на водата през изминалите 2 години са: Подмяна на съоръжения, оптимизиране режима им на
работа, вкл. помпите и намаляване количеството на дренирана вода; Намаляване на разхода на
вода чрез използване на част от водата използване за миене (бутилки и каси); Намаляване
диаметъра на дюзите на миялните машини и т.н.
Бутилировачите на натурални минерални води предоставят и поддържат обществен достъп до
свободния ресурс от находищата (обществените чешми), заплащат най-високата цена за
използвания ресурс в Цяла Европа, и както и останалите представители на индустрията
инвестират в опазване и съхранение на водните басейни и образоване за значимостта от
отговорното поведение на всеки индивид. Членовете на АПБНБ развиват дългосрочни,
стратегически партньорства с представителите на държавата, местните общности, училища и
неправителствени организации, както и конкретни зелени инициативи, вкл. за почистване речни
корита и засаждане на дървета.

КАТЕГОРИИ