Намаляване рахода на вода

14 септември 2022

Непрекъснат е стремежът на безалкохолната индустрия за намаляване количеството на
използваната за производството вода. Количеството вода, използвана за производството на дадена
напитка е известно като „воден коефицент“ („water ratio”) и е един от основните ключови
показатели за ефективност на индустрията към околната среда.
Средно за бутилирането на безалкохолни напитки се използват малко над два литра вода за литър
краен продукт. Това съотношение е било значително намалено от водещите компании от 2004 г.
насам, а в бутилиращите заводи продължават да се прилагат мерки за по-нататъшно намаляване,
включително разработвайки заедно с доставчиците ново оборудване и процеси. Съотношението на
разход на вода варира в зависимост от вида на напитката, размера и вида на опаковката и
ефективността на производственото съоръжение и други фактори. В Европа съотношението
обикновено варира от 1,2 до 2,8 литра за всеки произведен литър.
АПБНБ проведе специално проучване сред своите членове за количествата използвана вода
(водовземане чрез централно водоснабдяване – ВиК и самостоятелно – чрез собствен
водоизточник) за периода 2012, 2013 и 2014 г. и 2007 г., както и за процента на използвана вода за
производството на единица продукт. Резултатите от него показват, че малките, средните и големите
фирми в сектора оперират при системно намаляване на използваната вода, съотнесено към
единица произведен продукт и това е устойчив тренд. На база на сравнение 2007 към 2014 г.
постиженията на компаниите варират до 46% редукция на водата за 1 литър произведен продукт.
Средният процент редукция за нашите членове е в диапазона (18-28%). Така нашите членове са с
показатели равни на средните европейски, а някои от тях дори с още по-добри, като при различните продуктови категории за 1 литър напитка средно се използва вода в диапазона от 1,5 до 2 литра
вода

КАТЕГОРИИ