Намаляване на емисиите

14 септември 2022

Секторът безалкохолни напитки използва енергия в производствения процес, дистрибуцията, за
оборудването, използвано при продажба на напитките. Ние постепенно изграждаме експертиза и
опит в областта на използването на възобновяеми енергийни източници, оптимизация и повишена
енергийна ефективност и работим в посока използване на по-ефективни и възобновяеми енергийни
доставки.
Инициативите за намаляване на потреблението на енергия и на емисиите в околната среда
включват използването на възобновяеми източници на енергия, комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия и нови охлаждащи газове. Във веригата на доставка,
безалкохолната индустрия работи в области като оптимизация на опаковките и разполагането на
товара при транспортирането, маршрутна оптимизация, споделено използване на транспортни
средства, използването на енергийно по-ефективни и екологосъобразни превозни средства, и други
мерки които биха ни позволили да намалим емисиите парникови газове.

КАТЕГОРИИ