Използване на енергия

14 септември 2022

Енергията е сред ключовите ресурси за производството и дистрибуцията на безалкохолни
напитки и членове АПБНБ и техните доставчици системно работят за постоянно намаляване
както на потреблението на енергия, така и на емисиите.
В продължение на много години индустрията инвестира средства и усилия, за да намали
зависимостта си от енергия - чрез промени в системите за осветление, в производствените
процеси и бутилираща техника, както и чрез инвестиции в нови енергийно ефективни
технологии и устройства.
Степента на използване на енергията за бутилиране на безалкохолни напитки в
производствените предприятия в Европа обичайно е в границите на 0.4-0.6 MJ на литър напитка.
В преобладаващата част от утвърдените фирми за производство на безалкохолни напитки този
показател съществено е намален в последните 10-15 години и новите технологии, които се
въвеждат, ще донесат за допълнително намаляване разхода на енергия в следващите години.
Допълнително намаление на използваната енергия с 50% очакваме да бъде постигнато в
следващите години, като специално внимание обръщаме и на намаляване до отпечатъка върху
околната среда от охладителите и автоматите за напитки.

КАТЕГОРИИ