Изменение на климата

14 септември 2022

Хранително вкусовата промишленост отчита влиянието от своята дейност по отношение на
консумацията на енергия и емисиите - ключови фактори, отговорни за изменението на климата.
Макар секторът производство на напитки да е само един малък спомоществовател в рамките на
цялата хранително-вкусовата промишленост, членове АПБНБ са поели ангажимент и работят за
намаляване на въздействието от дейността на сектора върху нашата планета.
Компаниите членове на Асоциацията са се ангажирали да предприемат действия в рамките на
своята отговорност и възможности за намаляване потреблението на енергия и последващи
емисии и да търсят алтернативни източници на енергия при производството, дистрибуцията и
охлаждането на техните продукти. Това включва също отговорни практики при използването на
водата и опазването на водите ресурси, намаляване на опаковките, тяхното разделно събиране
и рециклиране. (Виж също Въздействие върху околната среда).

КАТЕГОРИИ